Jdi na obsah Jdi na menu
 01.01.    
Nový rok
Původ jména:    -
Význam jména:    1. lednem (Januarius) začíná rok od roku 45. př. n. l., od reformy římského kalendáře Řekem Sosigenem. V kalendářích před touto reformou začínak rok březnem.
Podoby jména:    -

02.01.    
Karina
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Švédská domácká zkrácenina řeckého jména Kateřina, což znamená "čistá", přeneseně "cudná, neposkrvněná".
Podoby jména:    Karinka, Karuška, Karka, Rina

03.01.    
Radmila
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První složka jména rad je od slovesa raděti "starat se", druhá část mil je odvozeno od "milý", význam jména je "starostlivá a milá".
Podoby jména:    Radka, Ráďa, Raduška, Radmilka, Míla

04.01.    
Diana
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Základem jména je latinské divus "božský", z něho mužské Divius a ženské Diviana - Diana. Původně byla Diana panenská bohyně měsíce, světla a přírody, která udělovala moc, později byla ztotožněna s řeckou Artemidou a převzala od ní další funkci bohyně lesa a lovu.
Podoby jména:    Dianka, Diječka, Dijka

05.01.    
Dalimil
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První část jména je příslovce dalje "dále", druhou složkou mil "milý", význam jména je tedy "(ať je) dále milý, (buď) dále milý".
Podoby jména:    Dal, Dalek, Míla, Milek

06.01.    
Tři králové
Původ jména:    -
Význam jména:    Katolický svátek
Podoby jména:    -

07.01.    
Vilma
Původ jména:    německý
Význam jména:    Ženská podoba k Vilém, pochází ze staroněmeckého Willahelm. První složka willo znamená "vůle", druhá helm "helmice, přilba". Význam jména je přeneseně "má vůle je mě chrání", česká domácká zkrácenina je Mína.
Podoby jména:    Vilmička, Viluše, Vilémka, Vilmuška, Vili, Mínka

08.01.    
Čestmír
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První složka jména pochází od podstatného jména "čest", druhá mir může mít několik významů - "mír", ale i "svět", "vyčištění, okrášlení", význam jména tedy může být "čestný soudce" nebo "ten, kdo ctí mír".
Podoby jména:    Česťa, Česta, Čestík, Mirek, Míra

09.01.    
Vladan
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Zkrácenina jmen začínajících na Vlad- (Vladimír, Vladislav ap.), lze vyložit jako "ten, který vládne". Ženský protějšek je Vladana, česká obdoba jména Vladěna.
Podoby jména:    Vladko, Vladek, Vlaďko, Dan, Vladánek

10.01.    
Břetislav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První složka jména je odvozena od slovesa břečeti, původně "zvučeti, hlučeti", druhá část slav znamená "slavný", význam jména je "slavný (bojovým) rykem".
Podoby jména:    Břeťa, Břetík, Sláva, Slávek

11.01.    
Bohdana
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    překlad řeckého jména Teodora. Theos znamená "bůh", dor se překládá jako "dar", význam jména je tedy "bohem dána, boží dar".
Podoby jména:    Božka, Bohdanka, Bohuna, Božda, Danka

12.01.    
Pravoslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jméno se vykládá jako "slavící právo, právem slavný", obdoby jména jsou Prvoslav "první slavný", Pravomil "právo milující" a Pravdomil "pravdu milující".
Podoby jména:    Pravča, Slávek, Sláva

13.01.    
Edita
Původ jména:    anglosaský
Význam jména:    Základem je staroanglické Éadgyth, éad znamená "bohatství, štěstí, blaho", druhá část gýth je "válka, boj", jméno se vykládá jako "o bohatství bojující".
Podoby jména:    Editka, Dita, Dituška, Eda

14.01.    
Radovan
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Ženský protějšek Radovana. Jméno je překladem latinského "Hilarius" z latinského obecného "hilaris" - "veselý".
Podoby jména:    Radek, Radouš, Ráďa

15.01.    
Alice
Původ jména:    starofrancouzský
Význam jména:    Základem je starofrancouzské Aaliz, přijaté a lidově obměněné za staroněmecké Adelheid - "vznešené postavy".
Podoby jména:    Ali, Ala, Alka, Ája, Alička, Alina

16.01.    
Ctirad
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Ze staročeského Čestislav, Četislav. První složka od "čest", druhá - slav od "slavný". Význam slova je "ten, kdo slaví čest (je slavný ctí)"
Podoby jména:    Česťa, Ctík, Ctiradek, Radek

17.01.    
Drahoslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jméno lze vyložit jako "(náš) drahý (a) slavný". Ve staročeštině se vyskytovaly i zkrácené formy.
Podoby jména:    Dražek, Drahoš, Drahoň, Sláva, Slávek

18.01.    
Vladislav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První složka jména Vladi - znamená "vládnoucí, vláda", druhá - slav "slavný". Obě složky jsou v mnoha slovanských jménech.
Podoby jména:    Vláďa, Vládík, Vládíček, Vlaďka, Vladko, Slávek, Vladek, Vlado

19.01.    
Doubravka
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Význam jména je odvozen od podstatného jména doubrava "doubí, dubina les".
Podoby jména:    Doubravička, Doubruše

20.01.    
Ilona
Původ jména:    maďarský
Význam jména:    Maďarská podoba jména Helena z řeckého helené "pochodeň z hořícího rákosí".
Podoby jména:    Ila, Ilka, Iluna, Iluška, Ilonka

21.01.    
Běla
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Ekvivalent cizích jmen Blanka a Kandida. Odráží starou podobu přídavného jména "bílá".
Podoby jména:    Bělina, Běluška, Bělička, Bělča, Bělinka

22.01.    
Slavomír
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Novější obdoba jména Slavomil. První složka jména slav má význam "sláva, slavný", druhá mír může znamenat "mír" nebo "svět". Význam jména je "sláva míru" nebo "slavný soudce".
Podoby jména:    Sláva, Slávek, Míra, Mirek

23.01.    
Zdeněk
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Základem je jméno Sděslav, později Zdislav, z něhož byla vytvořena domácí podoba Zdeněk, která se osamostatnila. Ve jménu je zakódován základ sdě "udělat, sdělat", význam jména je tedy "udělat se slavným".
Podoby jména:    Zdenda, Zdeněček, Zdenko, Zdeník, Zdenouš

24.01.    
Milena
Původ jména:    staročeský
Význam jména:    Jméno je tvořeno příponou -ena od přídavného jména "milý" a znamená tedy "milující, milá". Je obdobou latinského Amáta nebo Amanda.
Podoby jména:    Melenka, Miluška, Míla, Milka, Lenka

25.01.    
Miloš
Původ jména:    staročeský
Význam jména:    Tvořeno příponou -oš a základem přídavného jména "milý", stejně jako ženský protějšek s příponou -ena.
Podoby jména:    Milošek, Miloušek, Milánek, Míla, Milek

26.01.    
Zora
Původ jména:    staročeský
Význam jména:    Význam jména je "ranní hvězda, denice", stejný základ je i ve slovech zornice, obzor... Cizí podoby jsou Apolena a Dagmar.
Podoby jména:    Zorka, Zorenka, Zoranka, Zoruška

27.01.    
Ingrid
Původ jména:    severský
Význam jména:    Vykládá se jako "jezdkyně boha Ing(w)", popřípadě "krásný Ing(w)e". Jméno je rozšířeno ve skandinávských zemích.
Podoby jména:    Inka, Ingrida, Inguška, Ridka

28.01.    
Otýlie
Původ jména:    německý
Význam jména:    Zdrobnělina k mužskému Ota. Jméno má dlouhý vývoj, původní formou je staroanglosaské jméno Éadgar s významem "má bohatý hrad".
Podoby jména:    Otylka, Otina, Otka, Otuška, Tylka

29.01.    
Zdislava
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Ženská podoba mužského jména Zdislav. První složka jména je slovesný základ sdě "udělat, sdělat", význam jména je "udělat se slavným".
Podoby jména:    Zdiška, Zdiša, Iška, Slávka

30.01.    
Robin
Původ jména:    německý
Význam jména:    Vzniklo počeštěním německého Heinrich "Jindřich". První složka jména zní dnes v němčině Heim "domov", druhou je staroněmecké Ríhhi "vládce". Význam je tedy "vládce domu".
Podoby jména:    Roby, Robík, Robinek

31.01.    
Marika
Původ jména:    maďarský
Význam jména:    Obdoba jména Marie, které pochází z egyptsko-hebrejského Mirjam. Znamená "milovaná od boha Jahve"
Podoby jména:    Marička, Marka, Márinka, Mara

01.02.    
Hynek
Původ jména:    německý
Význam jména:    Vzniklo počeštěním německého Heinrich "Jindřich". První složka jména zní dnes v němčině Heim "domov", druhou je staroněmecké Ríhhi "vládce". Význam je tedy "vládce domu".
Podoby jména:    Hyneček, Hynouš, Hynda

02.02.    
Nela
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Původně zkrácená domácká podoba jmen Kornélie, Petronela, Eleonora, ale i Helena. Zkracování však pokračuje v jména Ellen - Elen - En.
Podoby jména:    Neluška, Nelinka, Nelka, Nelička

03.02.    
Blažej
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Jméno nejasného původu, význam se často vykládá ze řeckého blasios "trpící na zápal kloubů", popřípadě z řeckého bleché "bleptavý, breptavý, neopatrný, tupý".
Podoby jména:    Bláža, Blažek, Blažíček, Blažejíček

04.02.    
Jarmila
Původ jména:    český
Význam jména:    První složka jména jarý, z níž bylo odvozeno i jaro, znamená "bujný, prudký, silný", druhá složka mil(a) znamená "milující". Celý význam jména "milující prudkost, sílu, bujnost, jaro".
Podoby jména:    Jarka, Jarmilka, Jára, Jaruška, Jarša, Míla

05.02.    
Dobromila
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Význam obou složek jména je srozumitelný "milující dobro, komu je dobro milé". Rozšířenější je ve slovanském světě jméno Dobromíra.
Podoby jména:    Dobruše, Dobra, Dobruška, Dobrava, Míla, Milka

06.02.    
Vanda
Původ jména:    polský
Význam jména:    Jméno bylo vymyšlené okolo roku 1200 a je odvozeno od názvu řeky Vandalus (pojmenované podle germánského kmene Vandalů). V němčině se též hodnotí jako zkrácenina ženských jmen začínajících Wendel-, které znamená "Polabská Slovanka".
Podoby jména:    Vanduška, Vandička, Vandinka

07.02.    
Veronika
Původ jména:    makedonský
Význam jména:    Původní řecká podoba jména byla Phereniké. První složkou jména fere je základ slovesa ferein "nést", druhá část níke znamená "vítězství". Celý význam jména je "nositelka vítězství".
Podoby jména:    Verunka, Veronička, Ronka, Nika, Verča

08.02.    
Milada
Původ jména:    staročeský
Význam jména:    Novější varianta staročeského ženského jména Mlada, Mladena "mladá".
Podoby jména:    Miládka, Milka, Míla, Miluška, Lada

09.02.    
Apolena
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Od řeckého Apollónis. Přídavné jméno znamená "náležící (zasvěcená) bohu Apolonovi", může být též chápána jako "světlodárná" za českou podobu "Světla".
Podoby jména:    Apolenka, Poli, Polenka, Lenka, Lena, Apolka

10.02.    
Mojmír
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Staré slovanské jméno znamená "můj mír", původně patrně jméno blahopřejné "buď můj mír"
Podoby jména:    Mojek, Mojík, Moja, Mojmík, Míra

11.02.    
Božena
Původ jména:    český
Význam jména:    Ženské jméno tvořené příponou -ena od podstatného jména Bůh, vyjadřuje vlastnost základního slova - "Bohem obdařená". Považuje se za českou obdobu jmen Benedikta, Beatrice, Theodora, Beáta.
Podoby jména:    Božka, Bóža, Boženka, Božička, Bobina

12.02.    
Slavěna
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Původ se odvozuje dvěma způsoby. Buď znamená "(ta, která je) slavena", nebo se odvozuje od Slovan, potom je význam jména "Slovanka (Slovačka, Slovenka)". Je českou podobou jména Glorie.
Podoby jména:    Slavěnka, Slávka, Věnka

13.02.    
Věnceslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Novověká slovanská obměna latinizované podoby jména Václav (Venceslaus), tzn. "více slavný". Na základě zvukové podoby se Věnceslav někdy spojuje se jménem Štěpán "věnec, ověnčený".
Podoby jména:    Věnek, Věnouš, Věna, Slávek

14.02.    
Valentýn
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Valentinus je odvozené od latinského valens "silný", přeneseně "něco znamenat, kypící zdravím". Ženský protějšek je Valentina, od stejného záýkladu vznikla jména Valerián, Valerie a Valja.
Podoby jména:    Vala, Valek, Valouš

15.02.    
Jiřina
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Ženská podoba ke jménu Jiří. Odvozeno od řeckého geórgos "zemědělec, rolník", slovenské podoby jména jsou Georgína, Jurina, Jurajka.
Podoby jména:    Jířa, Jiřka, Jiřinka, Jirča, Jiruška

16.02.    
Ljuba
Původ jména:    ruský
Význam jména:    Osamostatnělá domácká podoba ruského jména Ljubov "láska". Jméno vzniklo překladem řeckého Charitas.
Podoby jména:    Luba, Ljubka, Ljubuška, Ljubička

17.02.    
Miloslava
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Ženská podoba ke jménu Miloslav, vykládá se jako "slavná milostí, slavící milost". Jméno je rozšířené ve všech slovanských jazycích. Zaměňovala se za latinské Gracie "půvabný, milý".
Podoby jména:    Miluška, Míla, Milka, Milča, Milunka, Milenka, Slávka

18.02.    
Gizela
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Vykládá se ze staroněmeckého gis(a)l "ušlechtilé dítě" nebo "rukojmí". Další možný význam může být i ze staroněmeckého gisello, původně "ten, kdo se mnou sdílí stejnou světnici".
Podoby jména:    Ela, Gizka, Gizi, Zela, Gizelka, Gizuška

19.02.    
Patrik
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Pochází z latinského pater "otec", vyjadřovalo "dítě, mající otce", z právnického hlediska tj. postavení a dědění. Ženský protějšek je Patricie, za českou obdobu jména se někdy považoval Vlastimil.
Podoby jména:    Páťa, Pat, Patricek

20.02.    
Oldřich
Původ jména:    staroněmecký
Význam jména:    Toto jméno má své kořeny ve starohornoněmeckém Uodalrích a znamená, že jeho nositel je "bohatý vládce, mající četné dědičné statky". V Německu existuje forma Ulrich.
Podoby jména:    Olda, Olin, Oldříšek, Olík, Olouš, Oleček

21.02.    
Lenka
Původ jména:    keltský
Význam jména:    Původem zkráceniny, domácké podoby jmen zakončených na -lena, nejčastěji Helena (Helenka), Magdaléna (Magdalénka), Apolena (Apolenka). Jméno lze vykládat podle toho, ke kterému má nositel vztah.
Podoby jména:    Lenuška, Lenička, Leninka,Lenča

22.02.    
Petr
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Je překladem aramejského jména Kéfas. Aramejské képká stejně jako řecké pétrá znamená "skála". Jméno tedy označuje muže pevného jako skála.
Podoby jména:    Péťa, Peťka, Petřík, Petříček, Petrouš

23.02.    
Svatopluk
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První složka je praslovanské svet, původně "silný", dnes přeneseně "svatý". Druhou je pluk "branný lid". Význam jména je "silný v branném lidu".
Podoby jména:    Sváťa, Svaťka, Svatíček, Svatek

24.02.    
Matěj
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Pochází z hebrejského Mattyth Jáh(u) "dar boží", zkráceně Mattyjah. Obdobný význam mají i jména Božidar nebo Theodor.
Podoby jména:    Máťa, Matějek, Matějíček, Matýsek

25.02.    
Liliana
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Z latinského lilium - názvem květiny "Lilie" jako symbol krásy a čistoty. Jiný výklad jména je odvozenina z anglického Elizabeth, to je Alžběta.
Podoby jména:    Lilinka, Lila, Lilka, Lili, Lianka

26.02.    
Dorota
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Základem je řecké jméno Dorothea, doslova "bůh darů", ale chápe se jako jméno s převráceným sledem složek, totiž Theodéra, to je "boží dar".
Podoby jména:    Dori, Dorča, Dorčinka, Dornička

27.02.    
Alexandr
Původ jména:    řecký
Význam jména:    První složkou jména je alexó "bráním" a druhou 2. pád od andros "muž". Jméno tedy znamená "obránce mužů". Zajímavá je maďarská podoba Sándor (Šándor) a domácká podoba Saša.
Podoby jména:    Alex, Alek, Saša, Sašenka, Lexa

28.02.    
Lumír
Původ jména:    český
Význam jména:    Nové české jméno, známé z 19. století z rukopisu Královédvorského. Jméno lze považovat za zkráceninu jména Lubomír, to je "mírumilovný".
Podoby jména:    Lumírek, Lumek, Lumča, Míra

29.02.    
Horymír
Původ jména:    český
Význam jména:    české jméno považované za symbolické, Horymír se snažil o smír s horníky, někteří ve jménu viděli obdobu latinského jména Montanus, volně přeloženo horal
Podoby jména:    Horyna, Horek, Horouš

01.03.    
Bedřich
Původ jména:    staroněmecké
Význam jména:    Původem je staroněmecké jméno Fridurihhi, první složka jména Fridu znamená "mír", druhá část rihhi "vládce". Význam jména je tedy "mírumilovný vladař, mocný (bohatý) mírem". Smyslem podobné je řecké Irenej nebo naše Miroslav a Lubomír.
Podoby jména:    Béďa, Béda, Bedříšek, Beďouš, Beďka

02.03.    
Anežka
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Pochází z řeckého (h)agnos, což znamená "čistý, neposkvrněný". Přes latinu se dostala Agnes i do češtiny.
Podoby jména:    Aňa, Anuška. Aneša

03.03.    
Kamil
Původ jména:    orientální
Význam jména:    Camillus bylo už římské příjmení, avšak původ má etruský (tam znamená Merkura). Je příbuzné s řeckým jménem Kadmoš (zakladatel Théb).
Podoby jména:    Kamilek, Milek, Kamek

04.03.    
Stela
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Pochází z latinského stella, což znamená "hvězda". Ze stejného základu je i jméno Esther, Esthera a podobné významem Aurora, Zora, Jitřenka.
Podoby jména:    Stelina, Steluška

05.03.    
Kazimir
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Výklad jména je "ten, kdo kazí mír, ten, kdo vyhlašuje válku". Jméno se rozšířilo i do všech neslovanských jazyků celé Evropy.
Podoby jména:    Kazda, Kazimírek, Kazík, Míra, Mirek

06.03.    
Miroslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jméno lze vyložit jako "slavný mírem, slavící mír, mírumilovný". Stejný význem, ale s obráceným sledem složek, má i Slavomír, obdobné je jméno Friedrich (Bedřich). Ženský protějšek je Miroslava.
Podoby jména:    Míra, Mirek, Mirča, Mireček, Mirko

07.03.    
Tomáš
Původ jména:    syrský
Význam jména:    Základem je syrské Tómá, dříve teómá, které v překladu znamená "dvojče".
Podoby jména:    Tom, Tomi, Tomík, Tomášek, Tomek, Tomouš, Toman

08.03.    
Gabriela
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Ženská podoba jména Gabriel. První část jména geber znamená "silný muž", druhá -el "bůh". Význam jména je tedy "muž boží", ale jde vyložit i jako "přemohl mě Bůh".
Podoby jména:    Gábinka, Gábi, Gába, Gabrina, Gábina

09.03.    
Františka
Původ jména:    italský
Význam jména:    Ženská podoba k František. Toto jméno je původně přezdívka, kterou dal otec Františkovi z Assisi pro jeho znalost francouzštiny.
Podoby jména:    Fanča, Fany, Fana, Fána, Fanči, Fanda, Fanka, Fráňa, Franci, Francka, Frantina, Fanynka, Fanuška, Fančička, Fančinka, Františa

10.03.    
Viktorie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Latinské slovo victoria znamená "vítězství". Smyslem příbuzné jméno je Vítězslava, mužský protějšek Viktor.
Podoby jména:    Viki, Viktorka, Vikinka, Vikuška, Víťa, Torka

11.03.    
Anděla
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Ženský protějšek k Anděl nebo Andělín. Anděl pochází z řeckého angelos "posel".
Podoby jména:    Andělka, Andělína, Anďa, Lina

12.03.    
Řehoř
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Základem je řecké Grégórius "bdělý", ze kterého vzniklo i jméno Gregor. Domácká podoba Říha přešla v češtině na příjmení.
Podoby jména:    Řehořek, Řehůřek, Řehák, Hořek, Hořík, Říha

13.03.    
Růžena
Původ jména:    český
Význam jména:    Je překladem latinského roza "růže", staršími jmény od téhož základu byly Rozina a Rozálie. Růžena je pradávné botanické jméno podobně jako Lilie - Liliana nebo Fialka - Viola.
Podoby jména:    Růža, Růžka, Růžena, Růžička

14.03.    
Matylda
Původ jména:    starogermánský
Význam jména:    První část jména je math "moc, síla", druhá hildi "boj". Význam je "mocná bojovnice".
Podoby jména:    Tyldička, Tylda, Matylka, Hilda

14.03.    
Rút
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Hebrejské Rúth je pravděpodobně staženo z R(e)úth "přátelství, přítelkyně".
Podoby jména:    Rútka, Rutuška, Rutička

15.03.    
Ida
Původ jména:    německý
Význam jména:    Jméno Ida se spojuje se severským id "čin" nebo se staroněmeckým itis "žena". Další výklad je jako domácký tvar jména Idaberga.
Podoby jména:    Idka, Iduška, Idunka

16.03.    
Herbert
Původ jména:    staroněmecký
Význam jména:    Ze staroněmeckého heriberaht, znamená skvělé, slavné vojsko, popř. i skvělý válečník
Podoby jména:    Hery, Herbek, Bert, Bertík

16.03.    
Elena
Původ jména:    keltský
Význam jména:    Elena je bulharská nebo ruská grafická varianta k Jelena.Jelena je ovšem ruská forma jména Helena, což pochází z řeckého heléne "pochodeň z hořícího rákosí", přeneseně "nositelka světla".
Podoby jména:    Elka, Elenka, Elen, Eluška

17.03.    
Vlastimil
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Novější české jméno slovanského původu je složeno ze dvou částí. Lze je tvořit jako "milý vlasti, milující vlast", popřípadě "milující majetek, moc, vlásu" podle původního významu slova vlast "vlastnit (půdu)". Významová obdoba jména je Patrik.
Podoby jména:    Vlasta, Vlastík, Vlastouš, Míla, Milek

18.03.    
Eduard
Původ jména:    anglosaský
Význam jména:    Používá se též forma Edvard. Původní staroanglický tvar je Éadweart, jehož první složka éad je "štěstí, blaho", druhá část weart znamená "strážce".
Podoby jména:    Eduardek, Edouš, Edoušek, Eda, Edík

19.03.    
Josef
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Základem všech forem jména je hebrejské Jóseph, které znamená buď "on (Bůh) přidá", dá se také přeložit jako "ať přidá, ať pokračuje". Ženský protějšek je Josefa, Josefína.
Podoby jména:    Pepa, Pepek, Pepík, Pepča, Pepánek, Joska, Józa, Jozífek, Jožin, Jožo

20.03.    
Světlana
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Význam jména pochází ze základu svět- "světlý". Významově podobná jou cizí jména Lucie, Roxana a Indira.
Podoby jména:    Světlanka, Světluš, Světluška, Světka, Lana, Lanka

21.03.    
Radek
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jméno vznliklo osamostatněním domácké podoby jmen začínajících na Rad- (Radomír, Radoslav, Radegast...), popřípadě končících na -rad (Ctirad, Zdirad...), lze jej vyložit i jako "radující se".
Podoby jména:    Radeček, Ráďa, Radouš, Radánek, Radík

22.03.    
Leona
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Význam jména pochází z řeckého león "lev", latinská forma je leo. Českou obdobou jména je Lev a Leoš.
Podoby jména:    Lea, Leonka, Lejka, Leuška

23.03.    
Ivona
Původ jména:    staroněmecký
Význam jména:    Ženská podoba k Ivo. Je to francouzské jméno, jehož původ se vykládá srovnáním se staroněmeckým iwa "tis", přeneseně "tisový luk", popřípadě "válečník ozbrojený tisovým lukem".
Podoby jména:    Lea, Leonka, Lejka, Leuška

24.03.    
Gabriel
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    První složka jména je geber, což znamená "silný muž", druhá él se vykládá jako "Bůh". Význam je tedy "muž boží", ale je možný i "přemohl mě Bůh".
Podoby jména:    Gabek, Gába, Riel, Gabrielek

25.03.    
Marian
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Marianus je přídavné jméno k Marius, znamená "náležející k římskému rodu Máriů". Původní význem je z latinského masl, mlaris "muž".
Podoby jména:    Marjánka, Márinka, Mariánka, Marina, Riana

26.03.    
Emanuel
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Immánú él znemená "s námi bůh". Ženská podoba je Emanuela.
Podoby jména:    Eman, Mánek, Manouš

27.03.    
Dita
Původ jména:    keltský
Význam jména:    Stejně znějící podoba několika osamostatnělých zkrácenin jmen různého původu. Např: Judita, Edita nebo germánská Dietlind, Dietmunt aj.
Podoby jména:    Dituška, Ditka, Ditunka, Ditička

28.03.    
Soňa
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Základem jména je řecké Sofija, jeho domácká forma Soňa se u nás i v cizině užívá jako samostatné jméno. V češtině se řecká Sofie změnila i na Žofii.
Podoby jména:    Sonička, Soněčka, Soninka

29.03.    
Taťána
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Ruská Taťjana se vysvětluje jako ženský protějšek k latinskému mužskému Tatianus, doslova "Tatiům (Tatiové byli starořímský rod) patřicí". Někdy se též odvozuje z řeckého Tattó s významem "rozdělovat".
Podoby jména:    Táňička, Ťáňuška, Táninka, Taťánka, Táňa

30.03.    
Arnošt
Původ jména:    německý
Význam jména:    Pochází ze staroněmeckého ernust "čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj". Začáteční písmeno E se v české variantě změnilo na A.
Podoby jména:    Arne, Arno, Nošta, Arnoštek

31.03.    
Kvido
Původ jména:    staroněmecký
Význam jména:    Starogermánské Wido se vykládá jako "lesní". Jméno se dostalo do románských jazyků jako Guido. Dříve se psalo i v pravopisné podobě Quido.
Podoby jména:    Kvídek, Kvidoš, Kvidonek

01.04.    
Hugo
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Základem jména je buď starogermánské hugu "duch, mysl" nebo vzešlo z domácké formy jmen Hugubald, Hugubert, Huguwin...
Podoby jména:    Hugouš, Hugoun, Hugounek

02.04.    
Erika
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Ženský protějšek k severské variantě jmkéna Erich. Pochází z islandského Eirík(u)r "vážený vládce".
Podoby jména:    Erička, Erka, Erina, Riki

03.04.    
Richard
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Staroněmecké Richard se vykládá jako "mocný, tvrdý, silný vládce". První složka jména rík je keltského původu a souvisí s latinským rex "král". Druhá část je možno srovnat s německým hart "tvrdý".
Podoby jména:    Ríša, Rišánek, Ríšan

04.04.    
Ivana
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Ženská podoba k Ivan, což je ruská forma jména Jan "Bůh je milostivý".
Podoby jména:    Ivanka, Ivuška, Iva, Ivča, Ivka

05.04.    
Miroslava
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Ženský protějšek jména Miroslav. Lze vyložit jako "slavný mírem, mír slavící, mírumilovný". Jména obdobného významu jsou Slavomíra, Bedřiška, Frederika a Irena.
Podoby jména:    Mirka, Mirča, Mirečka, Miruška, Mira

06.04.    
Vendula
Původ jména:    český
Význam jména:    Původem domácká podoba jména Václav "více slavný", která se vyvinula ve jméno ženské. Někdy se Vendula považuje i za ženskou podobu k Vendelín.
Podoby jména:    Venduše, Venduška, Vendulička, Vendulinka, Dulka, Václava

07.04.    
Heřman
Původ jména:    germánský
Význam jména:    První složka souvisí s německým Heer "vojsko", druhá část Mann znamená "muž, pán". Celý význam jména je tedy "branný muž, muž od vojska, válečník".
Podoby jména:    Heřmánek, Heřma, Mánek

07.04.    
Hermína
Původ jména:    germánský
Význam jména:    podle mužského Herman (válečník)
Podoby jména:    Hermička, Herma, Hermuška, Hermuše, Hermínka, Mína

08.04.    
Ema
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Vzniklo ze zkráceniny Erma, Irma ze jmen jako Ermentrud, Irmagard. Staroněmecká Ermetrudis, Irmintrut znamená přibližně "velká, všeobsáhlá", popřípadě "pečovatelka".
Podoby jména:    Emička, Emuška, Emča, Emina, Emka

09.04.    
Dušan
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jméno lze vyložit jako "ten, kdo má duši", respektive "dobrý dech", tj. silný, má odvahu, ducha. Domácí podoba Dušek se stala u nás také příjmením.
Podoby jména:    Dušánek, Duša, Dušek

10.04.    
Darja
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Ruské ženské jméno, původně domácká forma k Doroteja. Základem je řecké Dórothea "dar boha, boží dar". Česká podoba je Dorota. Další výklad jména je ženská podoba k latinskému Darius "držící dobro".
Podoby jména:    Darjinka, Darinka, Dara, Darka, Darjuška, Daruška

11.04.    
Izabela
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Španělská podoba původem hebrejskéo jména naší Alžběty. Nejstarší řecká forma je Elíšéwah "můj Bůh je přísaha". Jiný výklad jména je z hebrejského Isebel "Bůh Bál povýšil". Česká podoba je Jezabel, z ní pak bylo odvozeno podstatné jméno "ježibaba".
Podoby jména:    Izabelka, Iza, Izuška, Bela

12.04.    
Julius
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Původní význam jména není zcela jasný, vykládá se jako "vlasatý, zářící, mladý". Jiný výklad je z Jovilius "Jupiter", přeneseně "božský"
Podoby jména:    Julča, Julek, Julda, Juleček

13.04.    
Aleš
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Původem staročeská domácká podoba jména Alexej, což je ruské jméno řeckého původu. Řecké alexein znamená "bránit", jméno se přeneseně vykládá jako "záštita, pomoc". Příbuzné jméno je Alexandr "obránce mužů".
Podoby jména:    Ala, Lešek, Alešek, Lexa

14.04.    
Vincenc
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Základem je latinské přechodníkové přídavné jméno vinco "přemáhám", z něho Vincens "přemáhající".
Podoby jména:    Vincek, Vinca, Vinci, Čeněk

15.04.    
Anastázie
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Ženská podoba k Anastáz, což je přídavné jméno k anástasis "vzkříšení, ()vstání". Ruská domácká podoba je Nastasja, častěji Nasťa, česká Stázka.
Podoby jména:    Stázka, Stáza, Anastázka, Stáňa, Nasťa

16.04.    
Irena
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Odvozeno od mužského jména Irenej. Řecké eirénaios znamená "mírumilovný". České obdoby jména jsou Lubomíra a Miroslava.
Podoby jména:    Irenka, Irča, Irka, Ira, Iruška, Renka, Irinka

17.04.    
Rudolf
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Staroněmecky Hrudolf s první složkou hruod "sláva" a druhou -olf, která skrývá slovo Wolf "vlk". Celkový význam jména je "slavný vlk".
Podoby jména:    Ruda, Rudy, Rudík, Rudolfek, Rudla, Rudouš, Rudánek, Rudýnek

18.04.    
Valérie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Ženská podoba k Valerián "náležící k rodu Valeriů". Základem jména je latinské sloveso Valere "být silný", přeneseně "něco platit".
Podoby jména:    Valuška, Valka, Valerka, Valinka, Lerka

19.04.    
Rostislav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Význam první části jména "ten, do rostí", tj. "množí", druhá -slav "slávu". Celý význam jména je tedy "ten, kdo rostí slávu, dává růst slávě". Domácká podoba je Rosťa.
Podoby jména:    Rosťa

20.04.    
Marcela
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Ženský protějšek k Marcel. Jméno je zdrobnělina od Marcus, což pochází od přídavného jména k Mars (bůh války). To se spojuje s řeckým marnamai "bojuji".
Podoby jména:    Marcelka, Marci, Marka,Marcelka, Marcina, Marcelína, Cela

21.04.    
Alexandra
Původ jména:    řecký
Význam jména:    První složkou jména je aléxo "brání" a druhou anér, 2. pád od andrós "muž". Význam řeckého jména Alexandros je "obránce mužů".
Podoby jména:    Ala, Axa, Saša, Saška, Sašena, Sandra, Lexa

22.04.    
Evženie
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Ženský protějšek k Evžen, Eugen. Řecké eugenés "urozený", doslova "blaho-rodý"; první složka eu znamená "dobře", druhá gen "rod", ze základu gé "země", genesis "zrození".
Podoby jména:    Evža, Evžička, Evženka

23.04.    
Vojtěch
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jméno znamená "voje těšitel, útěcha, posila vojska".
Podoby jména:    Vojta, Vojtíček, Vojtek, Vojtín, Vojtík, Těša

24.04.    
Jiří
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Základem je řecké Georgios, přídavné jméno k geórgós "zemědělec, rolník". První složkou jména je řecké gé "země", stejně jako u slov geologie, geografie a druhou částí je ergon "dílo, práce", podobně jako u erg (jednotka práce), energie, chirurgie, dramaturgie...
Podoby jména:    Jirka, Jiřík, Jiříček, Jirouš

25.04.    
Marek
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Latinské Marcus je zkrácenina přídavného jména k Mars. To se spojuje s řeckým marnami "bojuji". Mars je římský bůh války, spojen s planetou Mars, jméno se vykládá jako "bojovný, bojovník, válečník".
Podoby jména:    Mareček, Mark, Marouš, Mařík

26.04.    
Oto
Původ jména:    německý
Význam jména:    Otto- se pokládá za domáckou zkrácenou formu ke jménu začínajícím na Ot- jako Ottomar, Ottokar, Otfried...
Podoby jména:    Otík, Otouš, Otíček, Otka, Otan

27.04.    
Jaroslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Význam provní složky jména je "(bu)jarý, prudký", ale i "silný, přísný". Z téhož slova byl vytvořen i název ročnío období. Druhá část je -slav "slavný, význačný". Význam jména je tedy "jarostí, silou, prudkostí slavný".
Podoby jména:    Jára, Jarda, Jarka, Jarek, Jarouš, Slávek

28.04.    
Vlastislav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První část jména znamená "vlastnit, mít majetek, moc, vládu", druhá složka -slav "být slavný". Celek lze tedy vyložit jako "slavný vlastnictvím, majetkem".
Podoby jména:    Vlasta, Vlastík, Vlastíček, Sláva

29.04.    
Robert
Původ jména:    staroněmecký
Význam jména:    Nejstarší forma jména je staroněmecké Hruodperaht, odkud vznikl i Ruprecht. První složkou je hruod "sláva", druhou -peraht "jasný, skvělý". Celý význam jména můžeme vyložit jako "slávou zářící, ozářený".
Podoby jména:    Roby, Robík, Robertek, Robin, Bert

30.04.    
Blahoslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Význam jména Blahoslav je zřetelný, znamená "blahoslavený", ve smyslu "požehnaný od Boha". Blahoslav je českou podobou latinského jména Benedikt.
Podoby jména:    Blahoš, Bláha, Slávek, Blažek

01.05.    
Svátek práce
Původ jména:    státní svátek
Význam jména:    Svátek práce uvádějí český a slovenský občanský kalendář i kalendáře řady zemí světa. Vyhlásil ho kongres II. internacionály jako odezvu bojů amerických dělníků. První jeho oslava s manifestací se konala v Paříži roku 1889.Církev římskokatolická připomíná, že sv. Josef byl dělník - tesař a slaví svátek - sv. Josef Dělník.
Podoby jména:    -

02.05.    
Zikmund
Původ jména:    německý
Význam jména:    Vzniklo ze staroněmeckého Sigimund. První část sigi- znamená "vítězství", druhá mund "ochrana, ochránce". Význam jména je tedy "vítězná ochrana, ochránce vítězství".
Podoby jména:    Ziki, Zikouš, Zikmundek

03.05.    
Alexej
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Základem je řecké alexein "bránit", znamená "obránce". Počeštěné Aleš je domáckou formou podobně jako ruské Aljoša.
Podoby jména:    Alex, Alek, Alan, Saša, Lexa

04.05.    
Květoslav
Původ jména:    český
Význam jména:    Jméno vzniklo jako obdoba původem latinského jména Florianus, ženská podoba Flóra. Lze vyložit jako "ten, kdo oslavuje květy" nebo je "oslavován květy".
Podoby jména:    Květouč, Květík, Květoň, Květa

05.05.    
Klaudie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Mužský protějšek ke Klaudius. Základem je claudus "kulhavý", přenesený význam je "náležející ke starořímskému roku Klaudiů".
Podoby jména:    Klaudička, Klaudinka, Klaudy, Klauda

06.05.    
Radoslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První složka je odvozena od rád, což znamená "radovat se". Možná je i souvislost s ruským raděť "starat se". Jméno se tedy vykládá buď jako "radost slavící" nebo "dbalý slávy".
Podoby jména:    Ráďa, Radík,, Radeček, Sláva

07.05.    
Stanislav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    V kalendáři má dnes svátek Stanislav, ačkoliv v církevním tomu tak bylo již 11. dubna. Základem tohoto jména je staroslovanské stan, jež znamenalo "pevnost".
Podoby jména:    Stáňa, Standa, Stanouš

08.05.    
Den vítěztví
Původ jména:    státní svátek
Význam jména:    Oslava výročí ukončení II. světové války - první den míru v roce 1945.
Podoby jména:    -

09.05.    
Ctibor
Původ jména:    staročeský
Význam jména:    První složka jména obsahuje kmen slova "čest", druhá má slovesný základ bor - z boriti "bojovati, přemáhati" (srovnání s českým bořit). Význam jména je "čestný v boji" nebo "bojující za čest".
Podoby jména:    Ctiborek, Bork, Česťa

10.05.    
Blažena
Původ jména:    český
Význam jména:    Blažena je českou podobou latinského jména Beata, Beatrix nebo Beatrice. Pochází ze slova beatus "blažený" nebo beatrix "oblažující".
Podoby jména:    Blaženka, Bláža, Blažka, Blažina, Blažička, Blažka

11.05.    
Svatava
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Původní význam praslovanského svet znamená "silný". Jméno tedy znamená "silná".
Podoby jména:    Svatka, Sváťa, Svatuše, Mirka

12.05.    
Pankrác
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Základem je řecké jméno Pankrátios, které se vykládá z pankrátion "celkový závod" nebo pankratés "všemocný".
Podoby jména:    Pankrácek, Kráca

13.05.    
Servác
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Jméno patrně vzniklo ze slovesa servare "uchovávat", přeneseně "obsluhovat". Význam jména je potom "uchovatel", popřípadě "strážce" nebo "zachránce, zachráněný". Za českou obdobu se považoval Chranibor, stejný význam má i Branibor.
Podoby jména:    Servácek, Vacek, Váca

14.05.    
Bonifác
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Bonifatius je latinské přídavné jméno od " bonifati "(člověk) dobrého původu". První část je bonus "dobrý" a druhá fatum "osud". Podobný význam má i jméno Felix, českou obdobou je Dobromír nebo Dobromil.
Podoby jména:    Bonek, bonda, Bonoušek

15.05.    
Žofie
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Je obdobou jména Sofie, kde základem je řecké sofia "moudrost". Jméno je chápáno jako zkrácenina z Hagia Sofia "Svatá Moudrost", což podle křesťanské filozofie vyjadřuje Krista, ale vztahuje se i na Pannu Marii jako poselství Boha lidstvu. Jménem byly nazvány chrámy v Konstantinopoli.
Podoby jména:    Žofka, Žofa, Žofinka, Žovička, Žovuška

16.05.    
Přemysl
Původ jména:    staročeský
Význam jména:    Staročeský Přemysl se vykládá jako "přemýšlivý, vynikající mysli" nebo "kdo vše dobře promýšlí". Domácké podoby jsou Přemek, Přemda, Přemyslek.
Podoby jména:    Přemek, Přemda, Přemouš, Myslík, Přemeček

17.05.    
Aneta
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Z hebrejského základu Chynná(h) "milost" vznikla čtyři jména - Hana, Anna, Jan a Ivan. Aneta je potom francouzskou zdrobnělinou jména Anna (Annette). Význam jména je tedy "milopstná, milostiplná".
Podoby jména:    Anetka, Anuška, Anetička, Anča

18.05.    
Nataša
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Nataša je ruskou domáckou podobou jména Natálie - "dítě Vánoc". Jméno v Čechách rozšířili I. světové válce naši legionáři navrátivší se z Ruska.
Podoby jména:    Natašenka, Nataška, Nasťa, Naďa

19.05.    
Ivo
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Ve slovanských jazycích je Ivo patrně domácká podoba k Ivan (ruské formy jména Jan) "Bůh je milostivý". Jiný význam jména pochází z germánského Iwa "tis", popřípadě "válečník ozbrojený tisovým lukem".
Podoby jména:    Ivoš, Ivošek, Ivan, Ivek, Iva

20.05.    
Zbyšek
Původ jména:    český
Význam jména:    Jméno je vlastně domáckým tvarem Zbyslava nebo Zbyhněva. První složku jména tvoří sloveso "zbýti", takže dohromady by je šlo vyložit jako "zbyl hněv", ale jazykovědci se domnívají, že jde spíše o "člověka, kterému zbývá hněv". Najdou se i výklady jako "posilující hněv" nebo "rozlícený bojovník". Toto jméno je velmi oblíbené především v Polsku.
Podoby jména:    Zbyněček, Zbynouš, Zbynoušek, Zbyša, Zbynda, Zbyňák, Zbyňa, Zbyšík, Zbyšíček

21.05.    
Monika
Původ jména:    nejasný
Význam jména:    Toto jméno má skutečně nevšední původ - jedná se o prastaré fénické jméno s významem "bohyně".
Podoby jména:    Monička, Moninka, Monka, Monča, Nika

22.05.    
Emil
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Toto dnes velmi rozšířené a světově oblíbené jméno nosil slavný římský rod Aemiliů. Základem je latinské přídavné jméno aemilianus, jehož význam bychom mohli přeložit jako "soutěžící" nebo "soupeřící". Emil si tedy rád hraje a není lehké hned tak jej porazit.
Podoby jména:    Emilek, Emouš, emča, Milek, Míla

23.05.    
Vladimír
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Toto jméno je velmi rozšířené především ve slovanském světě. A není divu, vždyť znamená, že jeho nositel je "velký svou mocí".
Podoby jména:    Vláďa, Vlaďka, Vládík, Vládíček, Vladko, Míra, Vlado

24.05.    
Jana
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Jana má stejný význam jako Jan. Jan je zkrácená forma jména Johanes, která k nám přišla přes německé Johannes. Základ v hebrejském jazyce je Jochánán "Bůh je milostivý". První část je zkrácené slovo Jahve "Bůh", druhá sloveso chanan "smilovat se".
Podoby jména:    Janička, Janka, Janina, Janinka, Januška, Johanka, Nina, Inka

25.05.    
Viola
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Toto překrásné jméno není u nás bohužel příliš rozšířeno. Jedná se o latinské jméno květiny fialky.
Podoby jména:    Violka, Ola

26.05.    
Filip
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Jedná se o řecké jméno s významem "milovník koní".
Podoby jména:    Fil, Fíla, Filda, Filouš, Filípek

27.05.    
Valdemar
Původ jména:    německý
Význam jména:    Toto starogermánské jméno má základ ve slovech walten ("vládnout") a mar, které jazykovědci vysvětlují jako "velký". Waldemar je tedy člověk "velký svou vládou".
Podoby jména:    Valda, Valdek, Valdouš, Valdík, Marek

28.05.    
Vilém
Původ jména:    německý
Význam jména:    V Holandsku mu říkají Willem, v Dánsku, Švédsku a Německu Wilhelm, v Anglii William, ve Francii Guillaume a v Itálii Guglielmo. Všechny podoby mají počátek ve starogermánských slovech willo - "vůle" a helm - "helmice". Přeneseně lze tedy říci, že Vilém je "člověk, jehož předností byla silná vůle".
Podoby jména:    Vilda, Vilík, Vilouš, Vilémek

29.05.    
Maxmilián
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Toto jméno prý vzniklo uměle, pro svého syna je nechal vytvořit německý císař Friedrich III. Chtěl totiž, aby jeho syn měl vzory ve slavných Římanech Fabiu Maximovi a Scipiu Aemilianovi. Maxmilián I. to skutečně dotáhl daleko, neboť v letech 1493-19 vládl jako německý král a římský císař.
Podoby jména:    Max, Maxim, Maxek, Maxa, Maxíček

30.05.    
Ferdinand
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Původní význam tohoto jména je asi k "jízdě se připravující", avšak někteří jazykovědci se domnívají, že znamená spíše "mír riskující". Záleží na tom, vyložíme-li první složku jako "jeti", nebo "mír". Aby to bylo ještě složitější, lze jméno také vysvětlit jako Fer Dyn Handu, což znamenalo "daleká je tvoje ruka", čímž byla míněna ruka ozbrojená. Jaký je pravý původ, asi nezjistíme, jisté však je, že toto jméno k nám přinesla habsburská dynastie.
Podoby jména:    Ferda, Ferdík, Ferdyš

31.05.    
Kamila
Původ jména:    orientální
Význam jména:    Kamila je ženským protějškem Kamila. Pochází od římského příjmení Camillus. Slovo camillus nebo camilla představovalo v latině "hocha nebo dívku
vznešeného původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu".
Podoby jména:    Kamilka, Kamuška, Kamka, Míla, Milka

01.06.    
Laura
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Jedná se nejspíše o domáckou formu k Laurentii, což je ženský protějšek k Laurentiovi. Další verze naznačuje, že počátky tohoto jména sahají až do antiky, kdy označovalo člověka, který pocházel z města Laurentium (přímořské město v Latiu).
Podoby jména:    Laurinka, Laurka, Lauřička

02.06.    
Jarmil
Původ jména:    český
Význam jména:    V kalendáři má dnes svátek Jarmil či také Jaromil. Obě jména jsou nověji utvořená a zřejmě jde o varianty ke jménu Jarolím, jehož původ není zcela jasný. Není vyloučeno, že prapůvodem bylo starořecké jméno Jeroným. U nás je více rozšířena ženská podoba tohoto jména, Jarmila. O její popularitu se zasloužil zejména nesmrtelný Máchův Máj.
Podoby jména:    Jára, Jarek, Jarouš,Jarmilek, Míla

03.06.    
Tamara
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Pochází z hebrejského támár "(datlová) palma", bylo to jméno označující ženu jako "živitelku, životadárnou".
Podoby jména:    Tamarka, Tamuška, Marka, Tara

04.06.    
Dalibor
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První složkou jména je příslovce dalje (český dále), které se tu přeformovalo na slovesné, rozkazující dali- "vzdaluj", druhá část je staré sloveso boriti "bojovati, přemáhati". Význam je tedy "vzdaluj boj" neboli "boj ať je dále".
Podoby jména:    Dal, Dalek, Bor, Borek, Libor, Daliborek

05.06.    
Dobroslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jméno se vykládá jako "slavný dobrem, dobrotivý". Ženský protějšek je Dobroslava, domácká podoba může být Dobeš. Významově příbuzná jsou jména Dobromil a Dobromír, za řeckou variantu jména se považuje Agaton.
Podoby jména:    Dobrouš, Dobra, Dobeš, Slávek

06.06.    
Norbert
Původ jména:    germánský
Význam jména:    První složka jména je název severu, německy "Nord", druhá část je původní beraht "jasný, skvělý". Význam jména je "slavný seveřan".
Podoby jména:    Norbertek, Nora, Norek, Bertík

07.06.    
Iveta
Původ jména:    keltský
Význam jména:    Jméno je zdrobnělá varianta k Ivona, což je ženská podoba jména Ivo. Znamená "tisový luk", popřípadě "válečník ozbrojený tisovým lukem". Jméno k nám přišlo z Francie.
Podoby jména:    Ivetka, Iva, Ivka

07.06.    
Slavoj
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    lze vyložit jako slavný, rozšířené pod vlivem Královédvorského rukopisu
Podoby jména:    Slavojík, Sláva

08.06.    
Medard
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Je to stará podoba jména Mahtahard. Jeho první složkou je math "moc, síla", druhá část hardus znamená "tvrdý, přísný". Význam celého jména je "mocný a tvrdý (vládce)".
Podoby jména:    Medek, Meda, Medardek

09.06.    
Stanislava
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Ženská podoba od Stanislav. Staroslověnské stano je "stanoviště, tábor", druhá část slav znamená "slávu". Jméno se tedy vykládá jako "ustav (upevni) slávu" nebo "staniž se slavnou".
Podoby jména:    Stáňa, Stánička, Standa, Slávka

10.06.    
Gita
Původ jména:    východní
Význam jména:    Jméno východního původu (iránské nebo indické). Je to osamostatnělá domácká podoba jména Margita (Markéta), které se k nám dostalo přes latinskou podobu Margarita. Staroindické maňdžárí znamená "pupen, perla".
Podoby jména:    Gituška, Gitečka, Gitka

11.06.    
Bruno
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Staroněmecké brúno znamená "hnědý, snědý, opálený burnet".
Podoby jména:    Brunek, Brunko, Bruneček

12.06.    
Antonie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Ženský protějšek k Antonín. Z ruské podoby se osamostatnila forma Nina.
Podoby jména:    Tonička, Tóňa, Tonča, Tonka, Tonina, Táňa, Aňa

13.06.    
Antonín
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Antoninus je vlastně adoptivní jméino k Antonius, znamená "k Antoniovi patřící". Antonius je jméno římského šlechtického rodu. Původní význam latinského ante je "před", český význam jména "přední".
Podoby jména:    Tonda, Tony, Tóňa, Toníček, Anton, Antonek, Antoníček

14.06.    
Roland
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Pochází ze starogermánského Hruoland. První složkou je hruod "sláva", druhá část land znamená "země". Šlo tedy o bojovníka, kterým se pyšnila jeho vlast.
Podoby jména:    Rolandek, Rolek, Landa

15.06.    
Vít
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Pochází z latinského slova vitus "rád". Tento tvar se používá jen v tomto jménu, častější je se zápornou předponou invitus "nerad".
Podoby jména:    Vítek, Víťa, Vitoušek

16.06.    
Zbyněk
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jde o osamostatnělou variantu jména Zbyhněv, které se vykládá jako "zbyl hněv". Jde o člověka, kterému "zbývá hněv" nebo "posilujícího hněv".
Podoby jména:    Zbyňďa, Zbynda, Zbyňa, Zbyněček, Zbynouš, Zbyša

17.06.    
Adolf
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Vzniklo ze staroněmeckého Adalwolf. První složkou jména je adal "ušlechtilý", druhou wolf "vlk". Význam jména je tedy "ušlechtilý vlk". Za českou podobu se považuje Šlechtislav.
Podoby jména:    Adolfek, Ada, Adin, Dolfi, Doolfik, Doďa

18.06.    
Milan
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Novější jméno jihoslovanského původu, které je utvořeno od přídavného jména "milý, milovaný". Podobná jména jsou Míla nebo Milovan. Latinskou obdobou je Amand(us), Amat nebo Gracián.
Podoby jména:    Milánek, Míla, Milouš

19.06.    
Leoš
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Počeštělá podoba jména Leo(n) a také zkrácená domácká forma jmen začínajících na Leo- (Leopold, Leonard, Leontýn aj.). Starověké jméno Leo(n) znamená v řečtině i latině "lev".
Podoby jména:    Leoš, Leošek, Oška

20.06.    
Květa
Původ jména:    český
Význam jména:    Novější české jméno, slovotvorná varianta ke Květuše, Květoslava či Květava. Považuje se za českou obdobu původem latinského jména Flóra. Význam je "kvetoucí, květinová".
Podoby jména:    Květuška, Květka, Květunka

21.06.    
Alois
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Původ jména je ve staroněmeckém Hlúdwig, ze kterého se vyvinul i Ludvík. První složka hlút znamená "slavný", druhá wíg "boj". Význam jména je tedy "slavný boj(ovník)".
Podoby jména:    Lojza, Lojzížek, Lojzek, Lolek, Alek, Lojzi

22.06.    
Pavla
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Ženská podoba k Pavel, Pavlín. Paulus znamená "malý". Jméno vyjadřovalo nejen vzrůst, ale i oslovení "ty moje malá".
Podoby jména:    Pavlínka, Pavluška, Pavlička, Pavluše

23.06.    
Zdeňka
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Ženský protějšek ke Zdeněk. Jméno je variantou starších podob Zdeslava a Zděslava. První složkou je patrně slovesný základ sdě "sdělat, udělat", druhou -slav "slavný". Význam je tedy "udělala se slavnou".
Podoby jména:    Zdeňka, Zdenička, Zdenuška, Zdeňa, Zdenula, Zdenina

24.06.    
Jan
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Zkrácená forma jména Johanes, která k nám přišla přes německé Johannes. Základ v hebrejském jazyce je Jochánán "Bůh je milostivý". První část je zkrácené slovo Jahve "Bůh", druhá sloveso chanan "smilovat se".
Podoby jména:    Jenda, Jeník, Janík, Jéňa, Jano, Janeček, Janek, Honza, Honzík

25.06.    
Ivan
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Ivan je ruskou formou jména Jan, takže jeho význam je taktéž "Bůh je milostivý".
Podoby jména:    Ivánek, Ivo, Ivouš

26.06.    
Adriana
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Ženská podoba k Adrian - Hadrián. Je to přídavné jméno k (H)adria - města, které dalo jméno celému východoitalskému moři Adriatické - Jadranské. Význam jména je tedy "z města (H)adrie pocházející".
Podoby jména:    Adrianka, Adruška, Adřička, Rianka

27.06.    
Ladislav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Zkrácená varianta jména Vladislav. Význam jména je "vládou slavný - slávě vládnoucí".
Podoby jména:    Láďa, Ládík, Ládíček, Laco, Lála, Slávek, Sláva

28.06.    
Lubomír
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První složka lubo- znamená "milovník, milující", druhá -mir "mír", ale i "svět" nebo "pořádek". Jméno znamená tedy "milující mír, milující země bez válek a rozepří". Je významově podobné našemu Miroslav, řeckému Irenej a německému Bedřich.
Podoby jména:    Luba, Luborek, Luboš, Mirek, Lubomírek

29.06.    
Petr
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Jde o překlad aramejského jména Kéfas, Kepfa, což znamená "skála", stejně jako řecké pétrá.
Podoby jména:    Péťa, Peťka, Petřík, Petříček, Petrouš

29.06.    
Pavel
Původ jména:    latinský
Význam jména:    latinský paulus znamená "malý", přeneseně "nepatrný". Paulus bylo už římské příjmení.
Podoby jména:    Pavlíček, Pavlík, Pavluša, Pavlouš, Pája, Pavka, Pavlásek, Pavlas

30.06.    
Šárka
Původ jména:    český
Význam jména:    Jméno, které vytvořili dějepisci rozvádějící českou dívčí válku, o níž se zmiňuje kronikář Kosmas. Jako základ jména jim posloužil název skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Význam jména je tedy "skalnatý hřbet", lze jej srovnat s albáhnským sharane, či korsickým sar(r)a. Významově příbuzné je ke slovu Petra.
Podoby jména:    Šárina, Šaruška, Šárečka

01.07.    
Jaroslava
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Ženská podoba k Jaroslav (27.6.). Význam první složky jména uchovalo dosud nejlépe ruské jaryj obdobně naše bujarý "prudký, bujný, silný". Druhá složka -slav "slavný, význačný". Význam jména "Jarostí slavný, prudkostí (silou) slavný".
Podoby jména:    Jarka, Jára, Jarča, Jaruna, Jaruška, Járinka, Jája, Slávka

02.07.    
Patricie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Ženská obdoba jména Patricius. Latinské patricius "otcovský, (mající) otce, pater "otec" vyjadřevalo "dítě mající otce", to znamená z právnického hlediska římské občanství, dědění atd. Přenesený význam jména vyjadřeje svobodný občan, urozený, šlechtický.
Podoby jména:    Paty, Patřička, Říká

03.07.    
Radomír
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První složka jména rad - se uvažuje, že jde o tvar slovesa raděti "starat se", druhá složka -mír se chápe jako přídavný jméno "milovaný". Význam jména je ten
, kdo se postará o pořádek, (svět), mír.
Podoby jména:    Ráďa, Radek, Radouš, Míra, Mirek

04.07.    
Prokop
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Odráží sloveso prokóptó "vpřed, rázem" přeneseně prospívám nebo přídavné jméno prokópos připravevý k boji, přeneseně pohotový.
Podoby jména:    Prokůpek, Prokopek, Prokeš

05.07.    
Cyril a Metoděj
Původ jména:    Státní svátek
Význam jména:    Den slovanských věrozvěstů
Podoby jména:    Cyrek, Cyrouš, Cyroušek, Cyra, Cyrilek | Metodek, Metouš, Metoušek, Metodějek, Meta, Metúd, Metúdek, Medek

06.07.    
Mistr Jan Hus
Původ jména:    Státní svátek
Význam jména:    Den upálení mistra Jana Husa. Základem je hebrejské jméno Jochánán, kde první složba znemená Jahve Bůh, druhá chanán znamená sklonit se, přeneseně smilovat se. Význam jména je "bůh je milostivý".
Podoby jména:    -

07.07.    
Bohuslava
Původ jména:    slovanské
Význam jména:    Bohuslava je ženská podoba k Bohuslav, význam obou složek jména je patrný na první pohled. Význam jména je "bohu sláva".
Podoby jména:    Boža, Božka, Bohuna, Boh

08.07.    
Nora
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Patrně zkrácenina jména Eleonara, znamená "bůh je mé světlo". Další výklad vychází z latinského honor "čest".
Podoby jména:    Norenka, Norka, Norinka, Norečka

09.07.    
Drahoslava
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Obě složky jména mají svůj původní význam. Význam jména "drahá svou láskou".
Podoby jména:    Draha, Drahuše, Sláva, Dráža, Drahuška

10.07.    
Libuše
Původ jména:    český
Význam jména:    Souvisí s přídavným jménem libý, jeho základem je slovanské ljub "milý (milovat)". Příponu má stejnou jako některá podobná jména od jmen přídavných: Miluše, Světluše, Květuše.
Podoby jména:    Libuška, Libka, Libunka, Líva, Libka

10.07.    
Amálie
Původ jména:    germánský
Význam jména:    původně zkratka jmen začínajících s Amal- , znamená pracovitá, příbuzný význam má i Emílie, AMAL bylo jméno východogótské královské rodiny
Podoby jména:    Amálka, Mála, Málinka, Málka, Malčinka

11.07.    
Olga
Původ jména:    severský
Význam jména:    ženský protějšek k Oleg. Souvisí buď s islandským Helgi/Helga, což znamená "přinášející slávu" nebo s německým heilig "svatý".
Podoby jména:    Olinka, Ola, Olča, Oluška, Oluše

12.07.    
Bořek
Původ jména:    český
Význam jména:    Lze vyložit jako "boj vojska" nebo "slavný boj".
Podoby jména:    Bořa, Bořík, Bora, Boreček

13.07.    
Markéta
Původ jména:    indický
Význam jména:    Staroindické maňdžárí "pupen, perla" přešlo do latiny se stejným významem margarita "perla".
Podoby jména:    Markétka, Markyta, Marketička, Marketinka, Kytka, Keta

14.07.    
Karolína
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Z latiny převzaté jméno německého původu. Latincké ženské přídavné jméno ke Carolus - Karel. Základem je staroněmecké kar(a)l s významem "muž, mužský, chlap".
Podoby jména:    Karolínka, Kara, Karla, Karlinka, Linka, Lola

15.07.    
Jindřich
Původ jména:    německý
Význam jména:    Pochází ze staroněmeckého Heimerich. První část heim znamená "domov" a druhá složka ríhhi se překládá jako "vládce". Celkový význam jména je tedy "vládce domu".
Podoby jména:    Jindra, Jindříšek, Jindrouš

16.07.    
Luboš
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jde o domáckou podobu k Lubomír "mírumilovný", popřípadně o přetvořené Lubor vzniklé na základu Ljub- "Libý" znamená "milující les".
Podoby jména:    Lubošek, Luba, Lubek

17.07.    
Martina
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Ženská podoba k Martin. Latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského Boha války. Význam jména je přeneseně "voják, žena pomáhající vojsku".
Podoby jména:    Martinka, Marta, Martička, Martuška, Týnka

18.07.    
Drahomíra
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Ženská podoba k Drahomír. První složka drago znamená "drahý", druhá mír "pořádek, svět". Význam jména je "(ten, kterému je) drahý pořádek, mír".
Podoby jména:    Draha, Drahuše, Drahuška, Drahomírka, Mirka

19.07.    
Čeněk
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Základem je latiské jméno jméno Vincentus, jehož domácí podoba Vincenzo "přemáhající" se čte Vinčenc.
Podoby jména:    Čenda, Čeňa, Čeněček

20.07.    
Ilja
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Základem je Elíjjáhu, obě složky el i jahu znamenají "Bůh", jméno se vykládá jako "můj pán je Bůh".
Podoby jména:    Iljuška, Ilouš, Ilek

21.07.    
Vítězslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Vítězslav je náhrada za starší Vítoslav, ale její význam se chápe jako "slavný výtězstvím."
Podoby jména:    Víťa, Vítěz, Vítek, Slávek

22.07.    
Magdaléna
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Základem je obecné jméno Magdala s významem "věž", podle něho bylo pojmenováno městečko na břehu Genezaretského jezera Magdala. Význam jména je tedy "magdalenská, z Magdaly pocházející".
Podoby jména:    Magdička, Magdinka, Magdalénka, Madlenka, Madla, Manka, Magda, Majolena, Majdalénka, Majolena, Majolenka

23.07.    
Libor
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Jméno má nejasný původu a význam. Liborus mohl vzniknout ze slovesa libare "obětovati", význam by pak byl "obětník, ten kdo provádí oběti".
Podoby jména:    Liborek, Libša, Libek, Borek

24.07.    
Kristýna
Původ jména:    latinský
Význam jména:    latinský tvar přídavného jména s významem "Kristova, Kristu náležící".
Podoby jména:    Krista, Kristýnka, Kristička, Týnka

25.07.    
Jakub
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Hebrejské Jahagóbh souvisí s obecným názvem "paty", význam jména se vykládá jako ten "kdo se drží za patu", přeneseně "druhorozený".
Podoby jména:    Jakoubek, Jakeš, Jašek, Kuba, Kubík

26.07.    
Anna
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Základ vychází z hebrejského channáh, které znamená "milost", popřípadě "líbezná, milá".
Podoby jména:    Anča, Ančí, Anka, Andula, Andulka, Anička, Aninka, Aňa, Anina, Anička, Anuška, Anita, Nána, Nanka, Nanda, Nanynka, Nina

27.07.    
Věroslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Věroslav je nové umělé jméno proti staročeskému Věřislav. Lze vyložit jako "slavící víru".
Podoby jména:    Věrka, Věrča, Věrouš, Slávek

28.07.    
Viktor
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Základem je podstatné jméno victoria, což znamená "vítězství".
Podoby jména:    Viki, Vik, Viktorek, Víťa, Vítek

29.07.    
Marta
Původ jména:    aramejský
Význam jména:    Základem je aramejské mar(a) "pán", ženský protějšek mar(a)thá "paní". Význam jména je "paní (domu), hospodyně", přeneseně "pečlivá".
Podoby jména:    Martička, Martina, Marti, Martinka, Martuška

30.07.    
Bořivoj
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    První složkou je staré sloveso boroti "bojovati, bořiti", druhá složka -voj je množné číslo k "vojín". Význam jména je tedy "ten, kdo vede vojsko do boje".
Podoby jména:    Bořa, Bořek, Bořík, Vojan, Vojek

31.07.    
Ignác
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Význam jména není jednoznačně doložen. Dá se mluvit o podobě s agnatus "později zrozený" nebo cognatus "příbuzný" či snad ignis "oheň".
Podoby jména:    Ignácek, Nácek

01.08.    
Oskar
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Vychází ze staroondického Osgar, kde první složka ós znamená "bůh" a druhá gar je "kopí". Význam jména "boží kopí".
Podoby jména:    Oskárek, Oki, Oska

02.08.    
Gustav
Původ jména:    švédský
Význam jména:    Původní podoba Godstawer znamenalo "sloup (popř. opora) Gotlanďanů", (lidé žijící jižně od Venerského jezera v Jižním Švédsku).
Podoby jména:    Gustík, Gusta, Gustíček, Gustínek

03.08.    
Miluše
Původ jména:    český
Význam jména:    Jde nejspíš o domáckou podobu k Miloslava, ale může jít o samostatně vytvořené jméno příponou -uše k přídavnému jménu je složkou mil- jako např. milý.
Podoby jména:    Míla, Milenka, Milča, Miluška, Milunka, Milka

04.08.    
Dominik
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Základem je podstatné jméno dominus "pán". Význam jména je tedy "pánův".
Podoby jména:    Domek, Dominiček, Doma

05.08.    
Kristian
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Řecké christianus znamená "pokřtěný, křesťan". Českou starobylou podobou je Kříštan.
Podoby jména:    Kris, Kristek, Kristiánek, Křištek

06.08.    
Oldřiška
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Ženská obdoba k Oldřich, což je podoba staroměneckého Uodalrích. První složka uodalo znamená "dědičný statek", druhá reich "bohatý". Význam jména je tedy "dědičným statkem bohatý".
Podoby jména:    Oldinak, Olda, Ola, Oldra, Oluše, Riška, Olina

07.08.    
Lada
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Význam jména se dáva do souvislosti se staročeským označením ženy lada "dívka, panna".
Podoby jména:    Laduška, Ladka, Laděna, Laďka, Laděnka

08.08.    
Soběslav
Původ jména:    západoslovanský
Význam jména:    Soběslav, obě složky jsou jasné "sobě slavný, sám si vytvořit slávu".
Podoby jména:    Sobík, Sobeš, Sláva, Slávek

09.08.    
Roman
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Vznikla z obecného latinského přídavného jména romanus "římský". Význam jména, je "ten, kdo má římské občanství".
Podoby jména:    Románek, Romi, Romouš, Romka, Romča

10.08.    
Vavřinec
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Česká podoba k latinskému jménu "Lauretius". Význam laureát "ozdobený vavřínovým věncem".
Podoby jména:    Vavřík, Vávra, Vavřineček

11.08.    
Zuzana
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Vychází z hebrejského šošanná "lilie".
Podoby jména:    Zuzka, Zuza, Zuzinka, Zuzička

12.08.    
Klára
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Z obecného latinského clara, česky "jasná"
Podoby jména:    Klárka, Kláruška, Klárinka, Klarisa, Klaruše, Lara

13.08.    
Alena
Původ jména:    aramejský
Význam jména:    Alena je zkráceně Magd-alena, přičemž Magdala znamená věž. Z obecného pojmenování magdala vzniklo město na břehu Generejského jezera. Význam jména je může tedy být magdalská, z magdaly přicházející.
Podoby jména:    Alenka, Ala, Ali, Alka, Ája, Aluška, Lenka

14.08.    
Alan
Původ jména:    keltský
Význam jména:    Jméno nejasného významu, vykládá se jako soulad, svornost.
Podoby jména:    Al, Alík, Aloušek, Alanek, Ali

15.08.    
Hana
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Základem je hebrejské jméno Jochánán. Význam jména je Jahve se smiloval, Jahve se sklonil.
Podoby jména:    Hanka, Hanička, Hančí, Handa, Haninka, Hanuška, Hanulka, Hanyška, Hanýžka

16.08.    
Jáchym
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Základem je hebrejské jméno J(eo)ojágím Jógáním, které znamená Jehova (ho) postaví, Bohem (bude) vyvýšen.
Podoby jména:    Jáchymek, Jáša, Jáchouš

17.08.    
Petra
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Ženská podoba k Petr. Jedná se ovšem o řecký překlad aramejského jména Kéfas. Aramejské kephá a řecké petrá znamená skála.
Podoby jména:    Péťa, Petruška, Peťka, Petulka, Petrunka, Petunka

18.08.    
Helena
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Základem je řecké heléne, což znamená pochodeň ze svazku rákosí. Význam jména je světlo, pochodeň v temnotách.
Podoby jména:    Helča, Helenka, Hela, Helka, Heluška, Helička, Ela, Lenka

19.08.    
Ludvík
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Původ ze staroněmeckého jména Hlútwít. První složka hlút znamená slavný, druhá část wít se překládá jako boj. Význam jména je tedy slavný boj, slavný bojem.
Podoby jména:    Luďa, Luděk, Ludvíček, Ludva

20.08.    
Bernard
Původ jména:    německý
Význam jména:    Pochází z německého Bernhard, první složka Bär znamená "medvěd". Význam jména je "statný (tvrdý) jako medvěd".
Podoby jména:    Berna, Berek, Nard

21.08.    
Johana
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Ženský protějšek k Johan. První část jména označuje zkráceně židovského boha a druhá znamená "sklonit se, smilovat se".
Podoby jména:    Johanka

22.08.    
Bohuslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Význam jména je "bohu (budiž) sláva".
Podoby jména:    Bohouš, Bohoušek, Bohun, Boža, Božek, Slávek, Sláveček, Slav

23.08.    
Sandra
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Osamostatnělá domácká podoba k Alexandra. Alexandra původně znamená "ochránkyně mužů".
Podoby jména:    Sandřička, Sandruška, Sandy, Sanda

24.08.    
Bartoloměj
Původ jména:    aramejský
Význam jména:    podle jednoho z apoštolů, celým jménem Natanael Bartoloměj. Natanel znamená "bůh dal" a bartoloměj vychází z bar Talmai co znamená "syn Tajmajův".
Podoby jména:    Bart, Bárta, Bartoš, Bartík, Bartoň

25.08.    
Radim
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Zkrácenina od Radimir nebo Radmir. První složka je ze slovesa raděti "starat se" druhá mir "shromáždění, územní uspořádání". Význam jména byl původně, "ten kdo řídí shromáždění", později je jméno chápáno jako"radostný".
Podoby jména:    Ráďa, Radimek, Radík, Radek, Radouš

26.08.    
Luděk
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Varianta německého jména Hlútwít, což "znamená slavný boj(ovník), slavný v boji".
Podoby jména:    Luďa, Luděček, Ludík

27.08.    
Otakar
Původ jména:    německý
Význam jména:    Základem je německé jméno Odowakar, kde první složka Odo znamená "majetek, blaho" a druhá wakar znamená "hlídat". Význam je "majetek střežící, majetek zachovávající".
Podoby jména:    Otka, Otík, Otíček, Otakárek, Ota, Otouš

28.08.    
Augustýn
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Základem latinské Augustinus, jehož význam je "Augustovi patřící". Latinsky augustus znamená "vznešený".
Podoby jména:    Augustek, Augustýnek, Gusta, Gustík, Gustíček

29.08.    
Evelína
Původ jména:    keltský
Význam jména:    Jméno anglické, keltského původu s významen "radost", keltsky Eiblin.
Podoby jména:    Eva, Evka, Evča, Evelka, Linka, Linuška

30.08.    
Vladěna
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jde o českou variantu jihoslovanského Vladana. Význam jména je "ta, která vládne, vládkyně".
Podoby jména:    Vladanka, Vladuš, Vladuše, Vladuška, Vlada, Vladka, Vlaďka, Vladěnka

31.08.    
Pavlína
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Základem je Paulus, což znamená "malý".
Podoby jména:    Pavlínka, Pavluš, Pavluše, Pavluška, Pavka, Pavlík, Pavlísek, Pavča, Pavlas, Pája, Pavluna, Pavlunka, Pájina, Pájinka

01.09.    
Linda
Původ jména:    španělský
Význam jména:    Jméno Linda se někdy hodnotí jako španělská linda "krásná", jindy německý lind "jemný, mírný", nebo Linde "lípa".
Podoby jména:    Linduška, Lindička

01.09.    
Samuel
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Základ jména Samuel je v hebrejském S(a)múél, což znamená "jméno boží".
Podoby jména:    Sam, Samek, Samy, Samuelek

02.09.    
Adéla
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Jméno je osamostatnělá zkrácenina Adalhain. Význam jména je "přední, pěkné, vznešené postavy".
Podoby jména:    Adélka, Adla, Adina, Adka

03.09.    
Bronislav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Varianta jména Branislav, kde první složka znamená "bitva", druhá část se vykládá jako "slavný". Význam jména je "slavný v boji, slavný bojovník".
Podoby jména:    Bronislavek, Branislavek, Broněk, Broník, Broňa, Braňa, Braněk, Broňas, Sláva, Slávek

04.09.    
Jindřiška
Původ jména:    německý
Význam jména:    Ženská. podoba k Jindřich z původního německého Heinrich. První složka Heim znamená "domov", druhá ríhhi "vladce". Význam jména "pán, vládce domu (otčiny)".
Podoby jména:    Jindra, Jindřina, Jindruška

05.09.    
Boris
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Vykládá se jako Borislav, tj. "bojem slavný", nebo Borimír, tj. "bojuj se světem za mír" nebo "podněcuj svět". Někdy se hodnotí i jako zkrácenina jména bulharského vládce Bogorise (z mongol. bogori -"malý").
Podoby jména:    Borek, Boreček, Borja, Borisek

06.09.    
Boleslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jméno pravoslavného původu, první složka bolje, znamená "velko-, vysoko" a drudá -slav "slavný. Význam jména je tedy "více slávy, slavný, velkoslavný".
Podoby jména:    Bolek, Bolda, Boloušek, Sláva, Slávek

07.09.    
Regína
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Pochází z latinského regina, což znamená "královna".
Podoby jména:    Regínka, Reguš, Reguška, Regi, Regulka, Regoušek

08.09.    
Mariana
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Nejčastěji se hodnotí jako složenina jmen Marie a Anna, někdy se považuje i za ženskou podobu k jménu Marian, které znamená "náležející k rodu Mariů".
Podoby jména:    Marjánka, Márinka, Mariánka, Marina, Riana

09.09.    
Daniela
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Ženská podoba k Daniel. Význam jména je "Bůh je můj soudce".
Podoby jména:    Danielka, Dana, Danka, Danula, Danila, Nila

10.09.    
Irma
Původ jména:    německý
Význam jména:    Zkrácenina jmen začínajících Irm- jako Irmgard, Irmtraud, znamená "velká , silná, pevná".
Podoby jména:    Irmuška, Ira, Irmička

11.09.    
Denisa
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Původem řecké jméno přejaté z francouzštiny. Je to ženská podoba k Denis, u něhož je základem řecký bůh Dionýsos. Vykládá se tedy jako "bůh vína", popř. "božské dítě".
Podoby jména:    Deniska, Denka, Denuška, Denina

12.09.    
Marie
Původ jména:    egyptsko- hebrejský
Význam jména:    Jméno nejasného významu, jeho základní hebrejské podobě Miriam (hebrejsky Mirjam) se často přisuzuje původ egyptský (z egyptského - koptského merit amm) a vykládá se jako "milovaná bohem". Z aramejské podoby Marjam se někdy odvozuje význam "kapka moře".
Podoby jména:    Maruška, Mařenka, Mářa, Mařka, Madla, Mariana, Madlenka, Máňa, Manča, Manka, Maruna, Maruše, Mánička, Mančinka, Mája, Majka, Marika, Máša, Mary, Mášenka, Maryška, Maryčka, Majda, Mariána

13.09.    
Lubor
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    staročeské jméno odvozené ze slovanského základu lub-, ze kterého ( hláskové změně u-i) vzniklo "libý". Význam jména je tedy "libý, líbezný".
Podoby jména:    Luborek, Lubošek, Norek, Borek

14.09.    
Radka
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Původem osamostatnělá domácká podoba slovankých jmen začínajících na Rad- (Radmila, Radoslava apod.), popř. na -rada končících (Ctirada apod.). Je to ženská podoba k Radek a vykládá se jako "radostná, radující se".
Podoby jména:    Raduška, Raděnka, Ráďa

15.09.    
Jolana
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Nejčastěji se vykládá buď jako slovenská varianta Jeleny/Helena, tj. "světlo", nebo jako jméno vzniklé ze starého maďarského Jóleán ( = jó leány), tj. "dobrá, správná dívka".
Podoby jména:    Jolka, Jolanka, Joluška, Jolinka

16.09.    
Ludmila
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Starší tvar jména Lidmila. Ludmila je staré slovanské jméno a znamená "lidu milá".
Podoby jména:    Lída, Liduška, Lidka, Liduše, Lidunka, Lilina, Lola, Duška, Míla, Ludmilka

17.09.    
Naděžda
Původ jména:    ruský
Význam jména:    Jméno staroslověnského původu vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis (naděje), význam jména je tedy "naděje".
Podoby jména:    Naďa, Naděna, Naďka, Nadějka, Nadina

18.09.    
Kryštof
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Základem je řecké Christóphoros, které znamená "nositel Krista, Kristonoš". Význam jména "muž nesoucí Kristy v mysli, vyznávající Kristovo učení".
Podoby jména:    Kryštůfek, Kryša, Kryšek

19.09.    
Zita
Původ jména:    italský
Význam jména:    Jméno má nejasný význam, nejčastěji se vykládá jako zkrácenina jména Felicita, které znamená "štěstí, úspěch".
Podoby jména:    Zitka, Zituška, Zitunka

20.09.    
Oleg
Původ jména:    ruský
Význam jména:    Ruské jméno skandinávského původu. Souvisí se staroskandinávským Helgi, které znamená "svatý, spásu přinášející".
Podoby jména:    Olešek, Ola, Olouš, Olin

21.09.    
Matouš
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Stejně jako Matěj pochází z hebrejského Matti th jah(u), znamená "dar boží".
Podoby jména:    Máťa, Matoušek, Matýsek, Matys, Touš

22.09.    
Darina
Původ jména:    jihoslovanský
Význam jména:    Vykládá se buď jako "dar, dáreček", nebo jako obdoba jména. Darie.
Podoby jména:    Darinka, Darka, Daruška

23.09.    
Berta
Původ jména:    německý
Význam jména:    Pochází ze staroněmeckého Berahta, význam jména je "zářící, skvělá".
Podoby jména:    Bertička, Bertina, Beruška, Berinka

24.09.    
Jaromír
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jaryj znamenalo "prudký, bujný, silný", mír se vykládá jako "mírný, mírnící". Význam jména je tedy "slavný silou, bujností, slavící jaro" (popř. i "silný bojovník") nebo "sílu, prudkost usměrňující".
Podoby jména:    Jára, Jarek, Jarda, Jarouš, Míra

25.09.    
Zlata
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Je variantou jména Zlatuše, znamená "statný, odvážný".
Podoby jména:    Zlatuška, Zlatunka, Zlatinka, Zlatka

26.09.    
Andrea
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Jméno přejaté prostřednictvím francouzštiny, ženská. podoba k Adnrej, což znamená znamená "mužný, statný, odvážný".
Podoby jména:    Adrejka, Andruška, Andra, Rea

27.09.    
Jonáš
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Biblické jméno, rozšířené prostřednictvím řečtiny, jehož základem je hebrejské Jónáh. Jeho význam je "holub".
Podoby jména:    Jonášek, Jonouš

28.09.    
Václav
Původ jména:    český
Význam jména:    České jméno slovanského původu. staročeské Veceslav znamená "více slavný".
Podoby jména:    Vašek, Vašík, Venouš, Venda, Véna, Váša, Váca, Vacek, , Váňa, Vaněk

29.09.    
Michal
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Biblické jméno, vychází z hebrejského Mi-cha-él a znamená "kdo (je) jako bůh, podobný bohu".
Podoby jména:    Míša, Miška, Míšánek, Michálek, Míšenka, Miki

30.09.    
Jeroným
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Jméno řeckého původu (z řec. Hieronymos), znamená "svaté jméno" nebo "muž se svatým jménem".
Podoby jména:    Jeronýmek, Jerek, Jerouš

01.10.    
Igor
Původ jména:    skandinávský
Význam jména:    Ruské jméno skandinávského původu. Staroseverské Yngvarr znamená "bůh Ingve chrání". Yngw je vikingský bůh plodnosti.
Podoby jména:    Igorek, Igoš, Gorouš

02.10.    
Oliver
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Vychází z latinského slova "oliva", z nějž pochází i název pro olej. Pěstitel oliv; (možný i původ skandinávský -pozůstatek předků)
Podoby jména:    Ol, Olin, Olík, Olouš, Olin, Oliverek

02.10.    
Olivie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Vychází z latinského slova "oliva", z nějž pochází i název pro olej. Mužský protějšek je Olivius, francouzsky Olivier, anglicky Oliver.
Podoby jména:    Olivka, Olivuška, Ola, Livie

03.10.    
Bohumil
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Jméno je překladem řeckého Teofil a latinského Amadeus, znamená "bohu milý".
Podoby jména:    Boža, Božek, Božík, Míla, Milek, Mileček

04.10.    
František
Původ jména:    italský
Význam jména:    Základem je germánské Frank(o), což znamená "svobodný muž". Pochází od Františka z Assisi, kterého otec nazýval "Francesco" pro znalost francouzštiny.
Podoby jména:    Franta, Fanda, Fanouš, Franěk, Fanek, Francek, Frank, Fery, Ferenc, Frantík

05.10.    
Eliška
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    česká podoba hebrejského jména Elišebah, které se vykládá jako "přísahám na sedm Bohů".
Podoby jména:    Ela, Elka, Eluška, Elza, Elinka, Líza

06.10.    
Hanuš
Původ jména:    německý
Význam jména:    Pochází z německého Hannes, domácké podoby jména Johan (české Jan). Základem je hebrejské jméno Jochánán, které se překládá jako "bůh je milostivý".
Podoby jména:    Hanek, Hanušek, Hanes

07.10.    
Justýna
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Vzniklo z latinského iustus - "spravedlivý". Mužská podoba jména je Justýn.
Podoby jména:    Justička, Justa, Justina

08.10.    
Věra
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    staročeské Viera, stejně jako ruské Věra znamená "víra".
Podoby jména:    Věruška, Věrka, Věrča, Věrunka, Veronika

09.10.    
Štefan
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Základem řecké jméno Stephanos, které znamená "věnec".
Podoby jména:    Štěpka, Štefan, Štěpík, Štěpek, Štěpánek, slovensky Pišta a Števo

09.10.    
Sára
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    z hebrejského Sáráh, kněžna, vznešená
Podoby jména:    Sárka, Sáruška, Sárinka

10.10.    
Marina
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Pochází z latinského mare - "moře", mužská podoba jména je Marinus - "námořník".
Podoby jména:    Marinka, Mana, Maruška, Marka, Rina

11.10.    
Andrej
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Slovanská podoba řeckého jména Andreás, jehož význam je "mužný". Českou podobou jména je Ondřej.
Podoby jména:    Andy, Andráš, Androuš

12.10.    
Marcel
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Odvozeno od Marticus, což je přídavné jméno k římskému bohu války Marsovi. Jméno se vykládá jako "bojovník".
Podoby jména:    Marcelek, Marek, Macek

13.10.    
Renáta
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Odvozuje se z latinského renata, což je "znovu zrozená". V křesťanské víře míněno jako nové duchovní zrození při křtu.
Podoby jména:    Renátka, Renuška, Renka, Renička

14.10.    
Agáta
Původ jména:    řecký
Význam jména:    z řeckého agathé, znamená laskavá, dobrá
Podoby jména:    Agátka, Aga, Agi, Aguška, Agička

15.10.    
Tereza
Původ jména:    řecký
Význam jména:    pocházející z ostrova Thery (egejské moře) nebo Therasia (u Sicílie); Záštita, ochrana; léto, horko; sklízet úrodu, žnout
Podoby jména:    Terezka, Terezička, Terka, Terinka, Rézka, Rézinka, Tea

16.10.    
Havel
Původ jména:    latinský
Význam jména:    znamená obyvatel Galie
Podoby jména:    Havlík, Háva, Havelek

17.10.    
Hedvika
Původ jména:    germánský
Význam jména:    ze staroněmeckého Haduwig, znamená vítězící v boji
Podoby jména:    Heda, Hedička, Heduška, Hedvička, Hedvuška

18.10.    
Lukáš
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Pocházející z Lukanie.
Podoby jména:    Lukášek, Luk, Lukša, Lukeš, Lukšík

19.10.    
Michaela
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    V překladu znamená "kdo je Bůh?".
Podoby jména:    Míša, Miška, Míšenka, Michaelka

20.10.    
Vendelín
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    "Více slavný", další podoba jména je Václav.
Podoby jména:    Venda, Venouš, Véna, Vendel, Vendelínek

21.10.    
Brigita
Původ jména:    keltský
Význam jména:    souvisí se staroirským brig, prakeltsky Briganti - Brigantines byli mocný keltský kmen v severní Anglii, znamená mocná, silná, vysoká
Podoby jména:    Brigitka, Brita, Gita, Gituška, Rita

22.10.    
Sabina
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Pocházející ze staroitalského kmene Sabinů, někdy se vykládá podobně jako pragermánští Suebi (později Švábové) jako "lidé svoji".
Podoby jména:    Sabinka, Sába, Inka

23.10.    
Teodor
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Je to dvouslovné jméno, první část théos se překládá jako "bůh", druhá složka je -dor, srovnání s řeckým dóron - "dar".
Podoby jména:    Teo, Toda, Tedy, Dorek

24.10.    
Nina
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Má různý původ: buď od španělského ninos, což znamená "dítě, panenka" nebo zakladateli asyrského města Ninive, popřípadě zkrácenina jmen zakončených na -nina (Antonína, domácí Anina, Janina).
Podoby jména:    Ninečka, Ninočka, Ninka

25.10.    
Beáta
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Význam jména je "blažená", v české podobě také Blažena.
Podoby jména:    Beatka, Betka, Áta, Bea

26.10.    
Erik
Původ jména:    skandinávský
Význam jména:    První složka jména je z německého Ehre - "čest", druhou lze srovnat se starogermánským ríhhi "vládce", význam je "čestný vládce".
Podoby jména:    Eriček, Riky, Erka

27.10.    
Zoe
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Význam jména pochází z řeckého zóé, což znamená "život", smyslem příbuzné se jmény Živa, Eva.
Podoby jména:    Zojka, Zoječka, Zojuška, Zojina

27.10.    
Šarlota
Původ jména:    germánský
Význam jména:    Z francouzštiny přejatá osamostatnělá zdrobnělina jména Karla, základem je staroněmecké kar(a)l s významem "mužský".
Podoby jména:    Šarlotka, Šarlina, Šarla, Lotka

28.10.    
Státní svátek
Původ jména:    -
Význam jména:    Den vzniku samostatného československého státu
Podoby jména:    -

29.10.    
Silvie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Ženský protějšek k mužskému Silvius, pochází z latinského silva - "les", silvius - "lesní". Příbuzné ke jménu Silvestr, česká podoba je Lesana.
Podoby jména:    Silva, Silvička, Silvuška, Silvinka

30.10.    
Tadeáš
Původ jména:    semitský
Význam jména:    Souvisí s arabským thady, což znamená "prsa", vykládá se také jako "srdce, odvážný", popřípadě "chvála (boha)".
Podoby jména:    Tadeášek, Tadouš, Tadek

31.10.    
Štěpánka
Původ jména:    řecký
Význam jména:    Ženská zdrobnělá podoba ke jménu Štěpán, základem řecké Stephanos, jehož význam je "ověnčený, oslavený vítěz". Další podoba jména je Štefanie, česky Věnceslava.
Podoby jména:    Štěpa, Štěpka, Štěpuška, Štěpička

01.11.    
Felix
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Latinské felix znamená "štěstí, šťastný", ženský protějšek jména je Felicie nebo Felicita(s).
Podoby jména:    Fela, Felouš, Lix, Licián

02.11.    
Památka zesnulých
Původ jména:    keltský
Význam jména:    Tradice keltského samainu, konce a začátku hospodářského roku. Podle českého občanského kalendáře vzpomínka na věrné zemřelé, lidově nazývaná "Dušičky".
Podoby jména:    -

03.11.    
Hubert
Původ jména:    německý
Význam jména:    První část jména je staroněmecké hugu - "duch, mysl", druhou částí je koncovka -bert, původní beraht - "jasný, skvělý", význam jména je "jasného ducha, skvělé mysli".
Podoby jména:    Hubertek, Bert, Bertík

04.11.    
Karel
Původ jména:    germánský
Význam jména:    základem germánské karlaz, staroněmecké kar(a)l s významem "muž, chlap, sedlák", druhá verze jména vede k obecnému pojmu "král", ženská podoba je Karolína
Podoby jména:    Kája, Karlík, Kájin, Karlíček, Kájin

05.11.    
Miriam
Původ jména:    egyptsko-hebrejský
Význam jména:    základem jména je židovské mry-ja(m) s významem "milovaná od boha Jahva", v češtině se uvádí 80 domáckých podob jména, nejrozšířenější je Marie
Podoby jména:    Miriamka, Mirka, Miruška, Ria

06.11.    
Liběna
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    odvozeno od přídavného jména libý, význam je "libá, milá, příjemná", dalším jménem, pocházejícím ze stejného základu je Líba nebo ruské či jihoslovanské Ljuba
Podoby jména:    Liběnka, Líba, Libuška

07.11.    
Saskie
Původ jména:    holandský
Význam jména:    má nejasný význam, spojuje se s germánským etnickým jménem Sas, tedy náležící ke kmeni Sasů
Podoby jména:    Saska, Sasi, Sáša, Sasinka

08.11.    
Bohumír
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    základem je slovanské mir, které znamená nejen "mír", ale přeneseně i "svět", význam jména je tedy "boží soud, boží mírové uspořádání", neměcká verze je Gottfried
Podoby jména:    Bohoušek, Bohun, Božek, Božík, Boža, Míra, Mirek

09.11.    
Bohdan
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    význam jména je "boží dar, bohem daný", svým překladem odpovídá řeckému Theodor
Podoby jména:    Bob, Bojda, Bohdík

10.11.    
Evžen
Původ jména:    řecký
Význam jména:    pochází z řeckého eugenés "urozený", doslova "blaho-rodý", ženský protějšek je Evženie, Eugenie
Podoby jména:    Evža, Evžík, Evženek

11.11.    
Martin
Původ jména:    latinský
Význam jména:    latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského boha války, význam je tedy "martovský, Martův", přeneseně "zasvěcený bohu Martovi, voják" nebo "žena pomáhající vojsku" Martina
Podoby jména:    Martínek, Máťa, Marty, Martouš

12.11.    
Benedikt
Původ jména:    latinský
Význam jména:    pochází z benedictus "požehnaný", popřípadě "blahoslavený", je obdobou řeckého jména Makarios nebo českého Blahoslav, z domácích podob vznikla některá naše příjmení jako Benek, Benda, Beneš ap.
Podoby jména:    Ben, Beny, Beneš, Benda, Benediktek

13.11.    
Tibor
Původ jména:    latinský
Význam jména:    odvozeno od Tiburtinec - pocházející z italského města Tibur (dnešní Tivoli), základ slova znamená "čestný", překládá se jako Ctirad, popř. i Chval
Podoby jména:    Tiborek, Borek, Tibek

14.11.    
Sáva
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    vzniklo z aramejského Sába, Sabbas "děd, stařec", vykládá se také jako "ze Sáby" (tj. z Jemenu, "královna ze Sáby"), další variantou je Sába, obě možnosti jsou mužská jména
Podoby jména:    Sávka, Savouš, Sávek

15.11.    
Leopold
Původ jména:    německý
Význam jména:    základem jsou staroněmecká jména Liutpald a Liutbald, první složkou jména je Liut - srovnání dnešním německým Leute "lidé", druhou částí je bald - dříve s významem "rychlý, smělý, nebojácný"
Podoby jména:    Leo, Polda, Leopoldek

16.11.    
Otmar
Původ jména:    německý
Význam jména:    první část jména je ót "majetek, štěstí, blaho", druhá složka mar znamená přeneseně "slavný", význam jména je tedy "majetkem slavný"
Podoby jména:    Ota, Otouš, Otík, Otmarek, Marek

17.11.    
Mahulena
Původ jména:    český
Význam jména:    umělecké básnické jméno, známé ze Zeyerova dramatu Radúz a Mahulena, význam je nejasný, možná vytvořeno podle některé domácké podoby Magdalény
Podoby jména:    Mahulenka, Mahulička, Mahulka, Lena

18.11.    
Romana
Původ jména:    latinský
Význam jména:    z obecného latinského přídavného jména romanus, což znamená "římský (občan), římská (občanka)", mužský protějšek je Roman
Podoby jména:    Romanka, Romča, Romuška, Romka, Romina

19.11.    
Alžběta
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    česká podoba jména Elíšéwah, což znamená "můj bůh je přísaha, přísahám na svého boha", má mnoho podob např Eliška, Líza, Běta, francouzské Babet(te) nebo Elsa, Izabel(a)
Podoby jména:    Běta, Bětka, Bětuška, Ela, Eliška, Líza, Bety, Betynka

20.11.    
Nikola
Původ jména:    řecký
Význam jména:    základem je řecké Nikóláos, první složka jména niké znamená "vítězství", druhá láós "lid", smyslem příbuzná jména jsou Vítězslav, Viktor, Nikodém, Nikita, Mikuláš
Podoby jména:    Niki, Nička, Nikolka, Nikuška, Kola, Kolka

21.11.    
Albert
Původ jména:    německý
Význam jména:    pochází z germánského Adalberaht, první složka adal je v překladu "ušlechtilý, urozený", druhá část beraht znamená "zářící, skvějící se", další variantou jména je Albrecht
Podoby jména:    Berta Bertík, Bertíček, Albertek, Al

22.11.    
Cecílie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    z latinského slova cacilius "slepeček", ženský rod je potom caecilia, význam jména je tedy "slepá, krátkozraká", angličané mají i mužský protějšek Cecil
Podoby jména:    Cíla, Cilka, Cecilka, Cílina

23.11.    
Klement
Původ jména:    latinský
Význam jména:    význam jména je z latinského clemens, 2. pád clementis "vlídný", církevní podoba jména je Kliment
Podoby jména:    Klema, Klemouš, Klemek

24.11.    
Emílie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    pochází z latinského aemulus, což znamená "soutěžící, soupeřící", mužská podoba jména je Emil
Podoby jména:    Emča, Emka, Emilka, Emuška, Míla, Milka

25.11.    
Kateřina
Původ jména:    řecký
Význam jména:    význam jména je z řeckého kathará "čistá", přeneseně "cudná, neposkvrněná", může pocházet i ze slova hekateros "kdo jistě zasahuje cíl", jiný výklad uvažuje, že základ slova byl egyptský a znamenal "koruna"
Podoby jména:    Katka, Káča, Káťa, Kačena, Kačenka, Katuška, Kateřinka, Katy, Kity, Kátěnka, Katla

26.11.    
Artur
Původ jména:    keltský
Význam jména:    pochází ze slova arth, což znamená "medvěd", česká verze jména je Artuš, smyslem podobné je i ženské jméno Ursula, starší české Voršila
Podoby jména:    Arturek, Artek, Artušek

27.11.    
Xenie
Původ jména:    řecký
Význam jména:    odvozeno od řeckého přídavného jména xeniá, což se překládá jako "pohostinná", slovanské obdoby jmen jsou Hostimila, Hostimíra, Hostislava, Hostivíta
Podoby jména:    Xenuška, Xenka

28.11.    
René
Původ jména:    latinský
Význam jména:    význam se odvozuje z latinského renata "znovuzrozená", v křesťanské víře míněno nové duchovní zrození při křtu
Podoby jména:    Renda, Renuška, Renka, Renička

29.11.    
Zina
Původ jména:    řecký
Význam jména:    ruská domácká podoba jména Zinaida, pochází z přídavného jména od Zeus (nejvyšší řecký bůh), význam jména je "zérovská", popřípadě "božská"
Podoby jména:    Zinečka, Zinuška, Zinka

30.11.    
Ondřej
Původ jména:    řecký
Význam jména:    česká podoba řeckého jména Andreás, význam pochází z andréios "mužný", v našem kalendáři uvedena i slovanská podoba Andrej
Podoby jména:    Ondra, Ondrášek, Ondřejek

01.12.    
Iva
Původ jména:    germánský
Význam jména:    původ jména je dvojznačný: buď domácká zkrácenina k Ivana, ženské podoby k Ivan "bůh je milostivý", nebo lze též jméno hodnotit jako ženskou podobu ke jménu Ivo "tisový luk"
Podoby jména:    Ivuška, Ivanka, Ivča, Ivka, Iva

02.12.    
Blanka
Původ jména:    románský
Význam jména:    doslovný význam v románských jazycích je "bílá", domácí ekvivalent je nově Běla, obdobný význam má též Albína
Podoby jména:    Bláňa, Blanča, Blanička, Blanuška

03.12.    
Svatoslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    první složka jména je praslovanské svet s původním významem "silný", dnes "svatý"; druhá část slav "slavný", význam je tedy "silou slavný", ženský protějšek je Svatoslava
Podoby jména:    Sváťa, Svatka, Svatěk, Sláva, Slávek

04.12.    
Barbora
Původ jména:    řecký
Význam jména:    odvozeno od řeckého barbaros "cizinec" (odtud naše barbar), původní význam je "brbla, brepta", anglická verze jména je Barbara, rusky Varvara
Podoby jména:    Barborka, Bára, Barka, Barča, Barče, Barčinka, Baruška, Barunka, Bora

05.12.    
Jitka
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    od jména náčelníka židovského kmene Jehúdá, biblický tvar Juda, původní význam jména je "za něhož se děkuje, velebený", později se stalo základem pro "Žid"
Podoby jména:    Jíťa, Jituška, Jitula, Jitunka, Jitečka

06.12.    
Mikuláš
Původ jména:    řecký
Význam jména:    základem je řecké Nikoláos, první složka jména je z řeckého niké "vítězství", druhá láos "lid", další varianta je Nikolas, smyslem příbuzná jsou i jména Vítězslav, Viktor, Nikita
Podoby jména:    Míša, Mikuš, Miki, Mikulášek, Miška

07.12.    
Benjamín
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    pochází z hebrejského ben-ja-mín "syn pravé ruky" s významem "milovaný syn", další význam je vázán na biblický příběh o Jakubovi a jeho 12 synech - "nejmladší syn"
Podoby jména:    Ben, Beno, Beny, Benda, Benjamínek

07.12.    
Ambrož
Původ jména:    řecký
Význam jména:    z řeckého přídavného jména ambrosiao, znamená nesmrtelný, božský, ambrózie - božský pokrm
Podoby jména:    Brož, Bůžek, Brožek

08.12.    
Květoslava
Původ jména:    český
Význam jména:    obdoba latinského jména Flóra (Florentia), vykládá se jako "slavící květy" nebo "květy (o)slavená", obdobou je srbské Cavtislava, novější Cvetislava
Podoby jména:    Květa, Květuše, Květuška, Slávka

09.12.    
Vratislav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    význam jména je "vrať slávu, navratitel slávy", bylo to jméno knížecí, v polštině Wrócislaw, z jehož zkráceniny vznikl název města Wroclaw
Podoby jména:    Vráťa, Vratík, Vraťka, Slávek

10.12.    
Julie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    ženský podoba k Julius, původní význam jména není zcela jasný, vykládá se jako "vlasatý, zářící, mladý"; jiný výklad je z Jovilius "Jupiterův", přeneseně "božský"
Podoby jména:    Julča, Julinka, Jula, Julka, Juliška, Lili, Lia

11.12.    
Dana
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    ženský protějšek ke jménu Dan, hebrejské dán znamená "rozsoudil", přeneseně "soudce (soudkyně)"
Podoby jména:    Danuška, Danuš, Danka, Dáša, Danulka, Danička

12.12.    
Simona
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    z francouzštiny přejaté jméno hebrejského původu, odvozeno od jména Šimhón, souvisí se slovesem šama(h) "uslyšel", výklad jména je "slyšící", mužská podoba je Simon, Simeon, v češtině Šimon
Podoby jména:    Simonka, Simi, Simuška, Monka

13.12.    
Lucie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    ženský tvar k Lucius, pochází od slova lux "světlo", význam jména je tedy "světlý, zářící", podobný význam má české Jasna s variantou Jasněna
Podoby jména:    Lucka, Lucinka, Lucina, Luci, Lucík

14.12.    
Lýdie
Původ jména:    řecký
Význam jména:    podle řeckého jména Lydia s významem "pocházející z Lydie", přičemž Lydie se nazývala krajina uprostřed západního pobřeží Malé Asie
Podoby jména:    Lydunka, Dia, Duška, Lýdia

15.12.    
Radan
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    Ženský protějšek Radovana. Jméno je překladem latinského "Hilarius" z latinského obecného "hilaris" - "veselý".
Podoby jména:    Radek, Radouš, Radoušek, Radánek, Radovánek

15.12.    
Radana
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    zkrácenina z Radovana, což znamená "radost přinášející" nebo "radující se", mužská podoba je Radan nebo Radovan
Podoby jména:    Radka, Raduška, Radanka, Radunka, Raděnka

16.12.    
Albína
Původ jména:    latinský
Význam jména:    význam jména je "bělavá" od latinského albus "bílý", je doloženo už latinské příjmení Albinus "bělavý", přeneseně "bělovlasý, českou obdobou jména je Běla, mužský protějšek je Albín
Podoby jména:    Albínka, Albuška, Albička, Ala, Alba

17.12.    
Daniel
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    první složka jména dán znamená "rozsoudit", druhý el "bůh", jméno je tedy vykládáno "mým soudcem je bůh"
Podoby jména:    Danila, Dan, Danek, Danouš, Danoušek

18.12.    
Miloslav
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    obdoba původem latinského jména Mansvet, vykládá se jako "slavný milostí, slavící milost"
Podoby jména:    Míla, Milek, Miloš, Mileček, Sláva, Slávek

19.12.    
Ester
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    hebrejské jméno přejaté z perštiny, znamená "hvězda", obdoby jména jsou Stela, Aurora, Zora, Jitřenka
Podoby jména:    Esterka, Esta, Tera, Terka, Terinka

20.12.    
Dagmar
Původ jména:    germánský
Význam jména:    zvuková obdoba slovanské Drahomíry, polabské Dargomiry, první složka dag se chápe jako "den", druhá mar "slavný", výnam jména je tedy "slavný den", popřípadě "denice" nebo "Jitřenka"
Podoby jména:    Dáša, Daška, Dášička, Dášenka, Dagmarka

21.12.    
Natálie
Původ jména:    latinský
Význam jména:    pochází z latinského dies natalis "rodný den", zkráceně natalis "narozeniny", dívky, narozené na den Ježíšova zrození "Christy natalia", dostávaly prestižní jméno Natalia
Podoby jména:    Natálka, Natuška, Tálie, Natka, Naďa

22.12.    
Šimon
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    souvisí se slovesem šama(h) "uslyšel", význam jména se vykládá jako "slyšící", cizí podoby jména jsou Simeon s variantou Simon
Podoby jména:    Šimonek, Šimi, Šíma, Šimek, Šimůnek, Šimeček

23.12.    
Vlasta
Původ jména:    slovanský
Význam jména:    původní výklad jména je "majetek, moc, vláda" přeneseně nyní "vlast, otčina", obdobný význam mají i Patricie, Otakara, Oldřiška
Podoby jména:    Vlastička, Vlastinka, Vlastuška, Míla

24.12.    
Adam
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    biblické symbolické jméno, pochází z hebrejského há-adáma, znamená "pozemšťan, z červené hlíny, z prsti, z humusu", významově stejné je i latinské homo, přeneseně "člověk"
Podoby jména:    Adámek, Áda, Adoušek, Adek

24.12.    
Eva
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    biblické symbolické jméno, jehož význam je "živá", přeneseně potom "životodárná, matka života", významem podobná jsou i řecké Zoé, ruské Zoja, slovanská varianta jména je Živa
Podoby jména:    Evička, Evča, Evuška, Evka, Evulka, Evinka, Evelína

25.12.    
Ježíš Kristus Nazaretský
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    Ježíš pochází ze jména Jehóšúa, první složka jména Jeho (Jehova, Jahve) znamená "Hospodin", druhá část šúa "vykupitel", z podoby Jezus vznikla česká zdrobnělina Jezulátko, Kristus je do češtiny převzatá latinská podoba "Pomazaný", příjmení Nazaretský potom vychází z původu ve městě Nazaret v jižní Galileji, kde podle evangelií Ježíš žil
Podoby jména:    -

26.12.    
Štěpán
Původ jména:    řecký
Význam jména:    základem je řecké jméno Stephanos, jehož význam je "věnec", což znamená "ten, komu je dán věnec, ověnčený,oslavený, vítěz", obdobou jména je Štefan, české podoby jsou Věnceslav a Vítěslav, cizí Viktor a Zikmund
Podoby jména:    Štěpka, Štefan, Štěpánek, Štěpík, Štěpek, Štěpouš

27.12.    
Žaneta
Původ jména:    hebrejský
Význam jména:    z francouzštiny přejatá podoba původem hebrejského jména Jana, základem je jméno Jochánán, první složka je zkrácené slovo označující boha Židů Jahve "Bůh", druhá je sloveso chánán "sklonit se, smilovat se"
Podoby jména:    Žanda, Žanetka, Žanka, Žanuška

28.12.    
Bohumila
Původ jména:    řecký
Význam jména:    slovanské jméno, obdoba původem řeckého Teofila (ženský protějšek k Teofil), první složka jména je z řeckého theós "bůh", druhá filos "milý", význam jména je "milá bohu"
Podoby jména:    Bohunka, Bohuška, Bohuše, Božka, Boža, Míla

29.12.    
Judita
Původ jména:    ugaritský
Význam jména:    v dávno vyhynulé ugaršitně (patřící do semitské skupiny stejně jako hebrejšitna) znamená davidu "náčelník", lidová etymologie jej spojuje s hebrejským dód "miláček" a "strýček"
Podoby jména:    Judka, Juditka, Juta, Jutka, Dita

30.12.    
David
Původ jména:    ugaritský
Význam jména:    v dávno vyhynulé ugaršitně (patřící do semitské skupiny stejně jako hebrejšitna) znamená davidu "náčelník", lidová etymologie jej spojuje s hebrejským dód "miláček" a "strýček"
Podoby jména:    Davídek, Dóda, Davy

31.12.    
Silvestr
Původ jména:    latinský
Význam jména:    Pochází z latinského silva "les", silvestris "lesní, z lesa pocházející", příbuzné jméno je Silvius s variantami Silvio nebo Silván.
Podoby jména:    Silva, Silvouš
    
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

robot

(robot, 17. 6. 2021 10:36)

jsem robot

Re: robot

(robot2, 17. 6. 2021 10:37)

jsi robot

Re: Re: robot

(robot3, 17. 6. 2021 10:38)

je robot

Re: Re: Re: robot

(robot4, 17. 6. 2021 10:39)

wouu

Recommendations: how to promote your homolkovy.estranky.cz

(LatonyaNusty, 26. 3. 2018 17:15)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(MashaGon, 12. 12. 2017 20:10)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Jméno

(Jana, 20. 6. 2016 23:05)

FAJNOVÝ

(Assy, 20. 2. 2012 19:36)

Super, skvěle jsem si početla :)!

:D

(Ondra, 24. 7. 2011 15:55)

Ondra-jsem mužný!!!

NWM

(Bojdy, 3. 7. 2011 20:17)

dost jsem se dozvedel

Homolkovy vtipy

(Wilhelm.Schultze, 15. 9. 2010 13:12)

Fajn, dobré a poučné.

hmm ;)

(Sidony, 6. 6. 2010 11:31)

Super,jsem hned o něco moudřejší ;)